Przygotowanie pedagogiczne

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Pedagogiki
ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 924
e-mail: instytutpedagogiki@upsl.edu.pl
Kierownik studiów: dr Ewa Murawska (ewa.murawska@upsl.edu.pl)

 

STUDIA KWALIFIKACYJNE

Adresatami studiów są (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz.1450):

- absolwenci dowolnych studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się (w zakresie wiedzy i umiejętności) odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia w zawodzie, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu; 

- absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się (w zakresie wiedzy i umiejętności) odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący uzyskać kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;

- absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, na którego program studiów nie określał efektów uczenia się obejmujących wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom podstawy programowej nauczania języka obcego, a którzy legitymują się znajomością tego języka  odpowiednią do wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( DZ. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) i potwierdzona zgodnie z tymi przepisami, lub ukończyli studia w państwie , w który językiem urzędowym  jest ten język, nieposiadający przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, chcący uzyskać kwalifikacja do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

- osoby planujące zatrudnienie w placówkach oświatowych na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (np. pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz), które w dotychczasowym toku studiów nie zdobyły takiego przygotowania.

 

Cel główny studiów:

Celem studiów jest zapewnienie przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i dydaktycznego (w zakresie podstaw dydaktyki, emisji głosu oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć), niezbędnego do pracy w zawodzie nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Wymagania wstępne dla kandydatów:

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (kierunków, które prowadzone są w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku), posiadających dyplom ukończenia studiów I lub  I i II  stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

 

Charakterystyka absolwenta:

 Absolwent studiów:

  • posiada pogłębioną wiedzę i rozszerzone umiejętności w zakresie merytorycznego przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w standardach kształcenia nauczycieli;
  • posiada pogłębione przygotowanie do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówkach oświatowych i edukacyjnych;
  • dysponuje wiedzą ogólną i kierunkową niezbędną do rozumienia procesów pedagogicznych, ich przebiegu, uwarunkowań i kontekstu społeczno-kulturowego, stanowiącego jednocześnie podstawę dalszego rozwoju zawodowego;
  •  ma kompetencje zawodowe do pracy w różnych obszarach działań edukacyjnych w placówkach oświatowych, w charakterze nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, zgodnie z profilem przygotowania kierunkowego.

 

Czas trwania: 3 semestry

Termin rozpoczęcia: ...

Ilość godzin: 500h +150h praktyki zawodowej

Opłata: 1600 zł za semestr

Zajęcia odbywać się będą w formie:

  • Wykładów – kształcenie na odległość (on-line)
  • Ćwiczeń audytoryjnych i warsztatowych - stacjonarnie

 

Kontakt z kierownikiem studiów:

dr Ewa Murawska  - ewa.murawska@apsl.edu.pl

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej