Obsługa ruchu turystycznego w obiektach hotelarskich i spędzania czasu wolnego

Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki
ul. Partyzantów 27
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 00 378
e-mail: igeo@upsl.edu.pl

Kierownik studiów: dr Aleksandra Zienkiewicz

 

DO KOGO KIEROWANE SĄ STUDIA?

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych – posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomiczneji Turystyki zaprasza absolwentów wszystkich kierunków kształcenia, w szczególności studiów przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych, humanistycznych i innych pokrewnych kierunków.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych „OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO W OBIEKTACH HOTELARSKICH I SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO” zdobywa szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do podjęcia pracy zawodowej w różnych instytucjach związanych z szeroko pojmowaną turystyką. Studia umożliwiają  uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie dotyczącym zagadnień prawnych, etycznych i ekonomicznych niezbędnych do podjęcia własnej działalności gospodarczej związanej z sektorem obsługi ruchu turystycznego.

Program studiów obejmuje również przedmioty pozwalające na zrozumienie specyfiki nabycie odpowiednich umiejętności w zakresie wykorzystania multimediów, systemów rezerwacyjnych, wykorzystania technik marketingowych, technik negocjacyjnych jak również przygotowuje do podjęcia własnej działalności w charakterze  animatora czasu wolnego. Absolwent uzyskuje ponadto szeroką wiedzę w zakresie atrakcyjności turystycznej Polski z uwzględnieniem nowych form turystyki i rekreacji np. turystyki survivalowej i jachtingu, oraz nabywa umiejętności kreowania nowych produktów turystycznych w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.  

Absolwent potrafi nawiązać kontakt w języku obcym, posługiwać się językiem specjalistycznym na rynku usług turystycznych. Absolwent jest  przygotowany również do podjęcia pracy w instytucjach szczebla samorządowego zajmujących się informacją i promocją w zakresie organizacji czasu wolnego.

 

ZASADNICZE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Treści kształcenia obejmują przedmioty prowadzone w czterech podstawowych blokach tematycznych:

  1. Uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne turystyki
  2. Elementy polityki turystycznej i gromadzenie danych do obsługi ruchu turystycznego
  3. Umiejętności specjalistyczne organizatora wypoczynku
  4. Dodatkowe umiejętności z zakresu obsługi ruchu turystycznego

 

WARUNKI I SPOSÓB ZALICZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest: obecność na zajęciach teoretycznych (min. 70 % obecności) oraz praktycznych (90 % obecności), uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć), przygotowanie i obrona pracy dyplomowej (problematyka wchodząca w zakres tematyki studiów). Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, absolwenci otrzymują również zaświadczenia (w języku polskim i angielskim) potwierdzające odbycie studiów, a także posiadane umiejętności i kompetencje.

 

ZNACZENIE I PERSPEKTYWY STUDIÓW NA RYNKU PRACY

Program podyplomowych studiów umożliwia realizację osobom, które dotychczas nie pracowały w turystyce, możliwości uzyskania nowych kwalifikacji – tj. zdobycia  wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych sektorach obsługi ruchu turystycznego. Osobom już pracującym w turystyce – zakłada możliwości poszerzania nabytych kwalifikacji, aktualizacji posiadanej wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz dalszego rozwoju kompetencji zawodowych.

 

Korzyści dla pracodawcy:

Studia podyplomowe są podstawową formą rozwoju pracowników. Zasadniczym motywem w ich uczestnictwie jest chęć zdobycia oraz pogłębienia wiedzy w wybranym zawodzie, co przynosi istotne korzyści   pracodawcom w działalności gospodarczej. Wiedza, umiejętności i kompetencje   zdobyte w czasie studiów pozawalają słuchaczom na podniesienie sprawności i skuteczności  w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy, stwarzają przesłanki do twórczego angażowanie się w realizację  powierzonych obowiązków, są dowodem potwierdzającym dbałość pracodawcy o jakość świadczonych usług, co  zwiększa jego wiarygodność na rynku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania studiów: 2 semestry/195godz.

Koszt studiów: 1600 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej