Kandydaci z niepełnosprawnościami

mgr Piotr Paliwoda
ul. Kozietulskiego 6-7 (III piętro, pok. 5)
76-200 Słupsk
e-mail: piotr.paliwoda@upsl.edu.pl lub bon@upsl.edu.pl
tel. +48 (59) 306 76 09

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami:
mgr Bogusława Medwid

ul. Westerplatte 64 (II piętro, pok. 321)
76-200 Słupsk
e-mail: boguslawa.medwid@upsl.edu.pl
tel. +48 (59) 84 05 940

 

Informacje dla  kandydatów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

Maturzysto – przyszły studencie! 

 

Uniwersytet Pomorski w Słupsku jest uczelnią otwartą dla studentów posiadających ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.

 

Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością. Czyni starania, by w jak największym stopniu ułatwić swoim studentom z niepełnosprawnością edukację na poziomie wyższym.

Staramy się dostosowywać nasze budynki do potrzeb osób z niepełnosprawnością, aby proces kształcenia przebiegał w sposób właściwy.

Wszystkich kandydatów na studia obowiązują jednolite zasady rekrutacji bez względu na to, czy są osobami pełnosprawnymi, przewlekle chorymi czy z niepełnosprawnościami.

 

 • Uwaga!!!

W przypadku niepełnosprawności lub choroby przewlekłej kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, na wniosek Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu na podstawie złożonego przez kandydata kwestionariusza dla kandydatów z niepełnosprawnością i przewlekle chorych stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały. Kandydat składa kwestionariusz w BON najpóźniej do 7 dni przed terminem egzaminu.

 

Wsparcie procesu edukacji

 

W uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o:

 • dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do możliwości studentów w zależności od stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności tj.:
  • wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu;
  • zmianę miejsca lub terminu zaliczenia/egzaminu;
  • zastosowanie alternatywnych form wypowiedzi ustnych i pisemnych z użyciem dodatkowych urządzeń technicznych;
  • zmianę formy zaliczenia/egzaminu – z pisemnej na ustną lub ustnej na pisemną;
  • uczestniczenie w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby z niepełnosprawnością.
 • Student z niepełnosprawnością może sporządzać dla własnych potrzeb notatki z zajęć z zastosowaniem środków technicznych odpowiednich dla jego niepełnosprawności.
 • W przypadku zastosowania urządzeń rejestrujących przebieg zajęć student zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu zarejestrowanego materiału wyłącznie na użytek własny (ochrona praw autorskich).
 • indywidualizację toku studiów oraz programu praktyk zawodowych:
  • zgodnie z regulaminem studiów w uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która upoważnia ich do ustalania z wykładowcami indywidualnego harmonogramu zaliczeń.
 • dostosowanie zajęć z wychowania fizycznego:
  • studenci z niepełnosprawnościami mają możliwość wyboru zajęć z wychowania fizycznego dostosowanych do swoich możliwości, w ramach grup wf dla studentów z ograniczeniami zdrowotnymi,
  • studenci niepełnosprawni mają możliwość ćwiczenia ze swoim rocznikiem, w ramach normalnego wf, o ile ich niepełnosprawność na to pozwala - decyduje o tym wykładowca.
  • formą alternatywną zaliczenia wychowania fizycznego  jest też indywidualne realizowanie  przedmiotu wg wytycznych wykładowcy (w skrajnych przypadkach zwł. niepełnosprawności lokomocyjnej może to być napisanie prac teoretycznych w wymiarze godzinowym odpowiadającym ilości godzin wf).
 • Uzyskanie wsparcia finansowego w postaci stypendium specjalnego przysługującego wszystkim studentom niepełnosprawnym, niezależnie od dochodu,
 • korzystanie z pomocy Asystenta studenta niepełnosprawnego,
 • korzystanie z przystosowanych pokoi w DS,
 • możliwość korzystania z Uczelnianej Biblioteki Cyfrowej,
 • uczestniczenie w obozach letnich i zimowych,
 • bezpłatne korzystanie z siłowni,
 • bezpłatne konsultacje psychologiczne.

 

Osoby z niepełnosprawnościami – jak wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter rankingowy i uwzględnia oceny na świadectwie dojrzałości z wybranych przedmiotów. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy także osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą oraz dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate oraz European Baccalaureate).

 

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku:

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do polubienia - Fanpage BON

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej