POLSKI

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Pomorski w Słupsku (dla cudzoziemców)

 

 

Studia prowadzone są w JĘZYKU POLSKIM

 

 

I ETAP REKRUTACJI

 

REJESTRACJA ON-LINE

https://ehms.upsl.edu.pl/e-rekrutacja/

Wybierz: "2. Registration for studies 2024/2025 (for foreigners)"

(e-rekrutacja będzie aktywna od 4 czerwca)

 

 Szczegółowy HARMONOGRAM rekrutacji

 

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Opłata rekrutacyjna wynosi:

- 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

 

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta bankowego:
71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
SWIFT: ALBPPLPW
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk POLSKA

W tytule przelewu wpisz: "Tytułem: opłata rekrutacyjna, imię, nazwisko, kierunek studiów"

 

DOSTARCZ DOKUMENTY

 

Drogą e-mail (skany/kopie w formacie PDF): rekrutacja@upsl.edu.pl

ALBO

Pocztą tradycyjną:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku - Punkt Rekrutacyjny,
ul. Arciszewskiego 22a,
76-200 Słupsk​, Polska

 

I ETAP REKRUTACJI: Złożenie dokumentów na studia

Komplet dokumentów zawiera:

Dokument

Wyjaśnienie

Informacje dodatkowe/linki

Kwestionariusz osobowy

ze zdjęciem

Kwestionariusz można wydrukować po rejestracji w systemie e-rekrutacji.

 

Dla wydruku z profilu kandydata:

- zakładka Dane kandydata

- opcja drukuj formularz

 

Kwestionariusz należy podpisać własnoręcznie (podpis czytelny).

 

 

 

 

Strona e-rekrutacji:

https://ehms.upsl.edu.pl/e-rekrutacja/standard/

 

Paszport

Pierwsza strona paszportu (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata

 

Dokument potwierdzający wykształcenie

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na STUDIA    I STOPNIA oraz JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami

- Legalizacja świadectwa lub opatrzone apostillą lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument

- przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego* lub konsula RP**.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na STUDIA II STOPNIA:

- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem – jeżeli dyplom został wydany w Polsce

- Legalizacja dyplomu czy też apostilla lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument

- Dyplom wraz z suplementem (z dodatkiem) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego* lub konsula RP**.,

 

 

*Akceptujemy  tłumaczenia wykonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

**konsul RP urzędującego w pastwie, w którym został wydany dokument

 

Lista tłumaczy przysięgłych:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

 

Wydawanie apostille (wybrać kraj wydania dokumentu potwierdzający wykstałcenie):

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

 

 

Decyzja o uznaniu świadectwa wydanego za granicą

Dotyczy tylko kandydatów na studia I stopnia!

 

 

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia.

Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w   swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Szczegółową informację można znaleźć  w tab.№2.

 

 

 

 

 

 

Procedura uznania świadectwa wydanego za granicą:

https://www.kuratorium.gda.pl/uznanie-swiadectwa-decyzja-kuratora-oswiaty/

Kolorowa fotografia w formie elektronicznej

Należy dodać podczas rejestracji do profilu kandydata.

 

Jeśli masz trudności z dodaniem zdjęcia, możesz przesłać je do nas e-mailem (w formacie jpeg, jpg): rekrutacja@upsl.edu.pl

 

W e-mail koniecznie podaj swoje imię i nazwisko.

 

 

 

 

 

Formularz zakwaterowania w Domu Studenta

(w razie potrzeby)

Formularz zakwaterowania w Domu Studenta należy przesyłać na adres e-mail: dorm@upsl.edu.pl

Link do strony akademików:

https://www.upsl.edu.pl/Studenci/zakwaterowanie-w-domach-studenta

 


Na stronie akademików możesz pobrać wzór wniosku o zakwaterowanie w Domach Studenta

 

Dowód wniesionej opłaty za studia

Możesz opłacić czesne po przyjeździe do Słupska do 15 października

Międzynarodowy numer konta bankowego:

 

PL 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269

SWIFT: ALBPPLPW

Uniwersytet Pomorski w Słupsku ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, Polska

 

Numer konta bankowego dla płatności na terytorium Polski:

Każdy kandydat (a później student) ma indywidualny numer konta bankowego. Numer konta bankowego można znaleźć w profilu kandydata (zakładka Płatności).

 

W opisie płatności należy podać swoje imię i nazwisko (zgodnie z paszportem), wydział.

Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej

Opłata rekrutacyjna wynosi:

150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

Międzynarodowy numer konta bankowego:

 

PL 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269

SWIFT: ALBPPLPW

Uniwersytet Pomorski w Słupsku ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk, Polska

 

Numer konta bankowego dla płatności na terytorium Polski:

Każdy kandydat (a później student) ma indywidualny numer konta bankowego. Numer konta bankowego można znaleźć w profilu kandydata (zakładka Płatności).

 

W opisie płatności należy podać swoje imię i nazwisko (zgodnie z paszportem), wydział.

Dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia z opłat za studia stacjonarne:

1.Paszport zagraniczny w przypadku obywateli:

UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

2.Karta stałego pobytu lub karta pobytu rezydenta długoterminowego UE

3.Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością: art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

4.Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy lub potwierdzenie z korzystania ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP;

5.Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1 wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

6.Karta Polaka lub decyzja o stwierdzeniu pochodzenia polskiego;

7.Akt małżeństwa lub akt urodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia pobytu w Polsce - w przypadku cudzoziemców będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

 

 

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych

(dotyczy tylko kandydatów poniżej 18 roku życia)

Zgoda musi być poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną lub sporządzona w obecności pracownika UP.

 

Jeśli dokument będzie w języku innym niż polski, konieczne będzie jego tłumaczenie.

Wzór zgody rodziców:

https://rekrutacja.upsl.edu.pl/rekrutacja/informacje-dodatkowe/wzory-dokumentow

 

 

Jeśli jeden z rodziców (prawnych opiekunów) może podpisać nasz wzór zgody w obecności pracownika punktu rekrutacyjnego w Słupsku, nie jest wymagane notarialne potwierdzenie zgody.

Upoważnienie do złożenia dokumentów

Jeżeli będzie składał je ktoś inny w Twoim imieniu

Wzór upoważnienia:

https://rekrutacja.upsl.edu.pl/rekrutacja/informacje-dodatkowe/wzory-dokumentow

 

Certyfikat lub zaświadczenie o znajomości j. polskiego

Tylko dla kandydatów na kierunek Filologia Polska i kierunki medyczne.

Na kierunki medyczne – poziom min. B2

Na kierunek Filologia Polska może być bez określenia poziomu znajomości języka.

 

 

 

 

Tablica №2

 

Uznawanie świadectw ma mocy prawa

Uznanie na podstawie umów

Uznanie decyzją Kuratora Oświaty

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada,
Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Chiny, Ukraina

Pozostałe kraje

 

Nie wymaga się decyzji Kuratora Oświaty

 

Nie wymaga się decyzji Kuratora Oświaty

 

Wymagana decyzja Kuratora Oświaty

 

 

Termin złożenia dokumentów: do 27 września

 

>>>Pisemną prośbę o ZAPROSZENIE DO WIZY należy przesłać na adres: rekrutacja@upsl.edu.pl<<<

>>>Rozpatrywane są tylko wnioski kandydatów spełniających wymagania rekrutacyjne<<<

 

II ETAP REKRUTACJI: po przyjeździe w Słupsk

1. Oryginały dokumentów wymienionych wyżej (w I etapie rekrutacji)

2. Opłata za legitymację - 22 zł ( na indywidualny nr konta bankowego)

3. Obowiązkowy test z języka polskiego (terminy testu zostaną przesłane na e-mail podany przy rejestracji

4. Wypełnienie dokumentów do rejestracji miejsca tymczasowego zamieszkania (meldunek) i wydania nr. PESEL (na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym)

Studia prowadzone są w JĘZYKU POLSKIM

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej