Polski

Informacja dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy

 

 

 

 

Studia prowadzone są w JĘZYKU POLSKIM

 

 

I ETAP REKRUTACJI

 

REJESTRACJA ON-LINE

https://ehms.upsl.edu.pl/e-rekrutacja/

Wybierz: "2. Registration for studies 2023/2024 (for foreigners)"

(e-rekrutacja będzie aktywna od 19 czerwca)

 

 Szczegółowy HARMONOGRAM rekrutacji

 

 

 

 

OPŁATA REKRUTACYJNA

 

Opłata rekrutacyjna wynosi:

- 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

- 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

 

 

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na nr konta bankowego:
71 2490 0005 0000 4520 8377 0269
SWIFT: ALBPPLPW
Uniwersytet Pomorski w Słupsku
ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk POLSKA

W tytule przelewu wpisz: "Tytułem: opłata rekrutacyjna, imię, nazwisko, kierunek studiów"

 

 

DOSTARCZ DOKUMENTY

 

Drogą e-mail (skany/kopie w formacie PDF): rekrutacja@upsl.edu.pl

ALBO

Pocztą tradycyjną:
Uniwersytet Pomorski w Słupsku - Punkt Rekrutacyjny,
ul. Arciszewskiego 22a,
76-200 Słupsk​, Polska

 

Komplet dokumentów zawiera:

1. Kwestionariusz osobowy (wydrukowany z systemu e-rekrutacji) ze zdjęciem

2. Paszport - pierwsza strona paszportu (z danymi osobowymi i zdjęciem) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Kandydata

3. Dokument potwierdzający wykształcenie
- Dokument uprawniający do podjęcia studiów w Polsce,
- zalegalizowany bądź opatrzony apostillą*,
- przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP**.

 

* Lista państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille --> LINK

** Dokumenty o wykształceniu wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez:

 - konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument - lista dostępna na stronie --> LINK

- lub polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości - lista dostępna na stronie --> LINK

 

+ W przypadku ubiegania się o przyjęcie na STUDIA I STOPNIA oraz JEDNOLITE MAGISTERSKIE +

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z ocenami
 • Legalizacja świadectwa lub opatrzone apostillą lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego*.

Decyzja o uznaniu świadectwa wydanego za granicą

Część świadectw jest uznawane w Polsce z mocy prawa i nie wymagają one dodatkowych procedur na potrzeby podjęcia studiów. Dotyczy to świadectw wydanych w państwach członkowskich UE, OECD oraz EFTA oraz tych, z którymi Polska ma zawarte umowy międzynarodowe dotyczące uznawania wykształcenia.

Uznawanie świadectw ma mocy prawaUznanie na podstawie umówUznanie decyzją Kuratora Oświaty

Kraje OECD, EFTA i UE: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada,
Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia,
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Chiny, Ukraina, Białoruś (do 03-11-2023r. Po tym terminie jest wymagana decyzja Kuratora oświaty).Pozostałe kraje
Nie wymaga się decyzji Kuratora OświatyNie wymaga się decyzji Kuratora OświatyWymagana decyzja Kuratora Oświaty

 

Świadectwa wydane w pozostałych państwach wymagają przeprowadzenia dodatkowej procedury, aby mogły być uznawane do podejmowania w Polsce studiów wyższych. Decyzje takie wydają kuratorzy oświaty. Osoby mieszkające w Polsce w celu uzyskania decyzji powinny zgłosić się do kuratora oświaty w swoim województwie, dla osób które w Polsce nie mieszkają właściwe jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Szczegółowe informacje na temat uznawania świadectw uzyskanych za granicą znajdują się --> tutaj.

 

+ W przypadku ubiegania się o przyjęcie na STUDIA II STOPNIA +

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem – jeżeli dyplom został wydany w Polsce
 • Legalizacja dyplomu czy też apostilla lub potwierdzenie, że posiadane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych – jeśli dotyczy i w zależności od kraju, w którym wydano dokument
 • Dyplom wraz z suplementem (z dodatkiem) przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego*,

 

4. Kolorowa fotografia w formie elektronicznej

5. Dowód osobisty (strona z danymi personalnymi, strona z informacją o adresie domowym) - jeśli jest/ do wglądu

6. Dowód wniesionej opłaty za studia

7. Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej

8. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych do podjęcia studiów przez osobę niepełnoletnią (dotyczy tylko kandydatów poniżej 18 roku życia). Zgoda musi być poświadczona notarialnie lub przez polską placówkę dyplomatyczno-konsularną lub sporządzona w obecności pracownika UP.

Wzór zgody:

 

9. Upoważnienie do złożenia dokumentów - jeżeli będzie składał je ktoś inny w Twoim imieniu

 

10. Certyfikat lub zaświadczenie o znajomości j. polskiego na poziomie min. В2 (tylko dla kandydatów na kierunki medyczne)

11. Сertyfikat lub zaświadczenie o znajomości j. polskiego dla kandydatów na kierunek Filologia Polska.

Termin złożenia dokumentów: do końca sierpnia

 

11. Dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia z opłat za studia stacjonarne:

 • Paszport zagraniczny w przypadku obywateli:
  • UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,
  • EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.
 • karta stałego pobytu lub karta pobytu rezydenta długoterminowego UE
 • decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością:
  • art. 159 ust. 1 lub
  • art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy lub potwierdzenie z korzystania ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
 • certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1 wydanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • Karta Polaka lub decyzja o stwierdzeniu pochodzenia polskiego;
 • Akt małżeństwa lub akt urodzenia oraz potwierdzenie zgłoszenia pobytu w Polsce - w przypadku cudzoziemców będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

 

>>> Pisemną prośbę o ZAPROSZENIE DO WIZY należy przesłać na adres: rekrutacja@upsl.edu.pl <<<
>>> Rozpatrywane są tylko wnioski kandydatów spełniających wymagania rekrutacyjne! <<<

 

II ETAP REKRUTACJI

Lista dokumentów, które należy dostarczyć  po przyjeździe na studia do Polski:

 1. Oryginały dokumentów wymienionych wyżej (w I etapie rekrutacji)
 2. Obowiązkowe spotkanie organizacyjne:
 • obowiązkowy test ze znajomości języka polskiego

 

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej