Prawo w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Prawa i Administracji
ul. Arciszewskiego 22a (pok. 65)
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 05 388
e-mail: sekretariat.ipia@upsl.edu.pl

Kierownik studiów: prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski
e-mail: przemyslaw.dabrowski@upsl.edu.pl
tel. +48 533 348 350

 

Termin składania dokumentów: do 15 IX 2024 r.

Rozpoczęcie: 1 X 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry/190h

 

Zasadniczym celem studiów podyplomowych: Prawo w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wybranych zagadnień najważniejszych gałęzi prawa, a także wyposażenie ich w umiejętności, dzięki którym będą wywiązywać się z powodzeniem ze swoich obowiązków na zajmowanych stanowiskach w instytucjach resortu obrony narodowej bądź zostaną powołani do zawodowej służby wojskowej czy terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub dyspozycyjnie.


Studia mają służyć zdobyciu oraz pogłębieniu wiedzy w przedmiocie:
- wybranych zagadnień, pojęć, definicji najważniejszych dziedzin prawa, których znajomość jest niezbędna w pełnieniu zawodowej służby wojskowej,
- funkcjonowania oraz organizacji Sił Zbrojnych w państwie polskim,
- międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych, wraz z zasadami użycia Sił Zbrojnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami,
- uprawnień i obowiązków osób pełniących zawodową służbę wojskową.
Dodatkowo, dzięki nabytym umiejętnościom praktycznym, absolwent będzie mógł między innymi:
- podjąć bądź kontynuować zawodową służbę wojskową lub też pełnić terytorialną służbę wojskową,
-  dokonać wykładni obowiązujących przepisów prawnych,
- tworzyć pisma urzędowe,
- posługiwać się językiem prawniczym.

 

Studia podyplomowe: „Prawo w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” prowadzone są przez Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Są to studia doskonalące, prowadzone w trybie kształcenia na odległość obejmującego wszystkie zajęcia (platforma MS Teams lub Google Meet). Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry.

Wykaz przedmiotów

1.    Organizacja i funkcjonowanie Sił Zbrojnych
2.    Podstawy prawoznawstwa
3.    Zasady tworzenia pism urzędowych
4.    Pragmatyka żołnierzy zawodowych
5.    Zaopatrzenie emerytalne i rentowe żołnierzy zawodowych
6.    Elementy zaopatrywania operacyjnego Sił Zbrojnych
7.    Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
8.    Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
9.    Podstawy prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego
10.    Prawo karne materialne
11.    Prawo karne procesowe
12.    Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy


Wymagania wstępne:
Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, w szczególności w dziedzinach nauk: społecznych, humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych oraz o zdrowiu, a także ścisłych i przyrodniczych.

Zasady rekrutacji:

Przyjęcie kandydata na studia podyplomowe przeprowadzane jest zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Uniwersytecie  Pomorskim w Słupsku, a także w oparciu o § 5 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. O przyjęciu kandydata na studia decyduje Rektor UP, zaś uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za postępowanie rekrutacyjne odpowiedzialny jest kierownik studiów podyplomowych.

Dokumenty:

Kandydat zobowiązany jest do złożenia następującego kompletu dokumentów:
- podanie o przyjęcie na studia,
- 1 zdjęcie,
- dyplom ukończenia studiów wyższych w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez upoważnionego pracownika UP,
- kwestionariusz osobowy.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie na pozytywną ocenę wszystkich przedmiotów (teoretycznych i praktycznych) przewidzianych w programie zajęć.

Weryfikacja efektów uczenia się

Prowadzona jest zgodnie z procedurami, które obowiązują dla Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Uczenia się w Instytucie Prawa i Administracji na różnych etapach uczenia się poprzez:
a) bieżącą ocenę pracy słuchaczy w trakcie trwania zajęć (projekty, prezentacje, pisemne prace zaliczeniowe, raporty i sprawozdania z zajęć praktycznych, aktywność, praca na platformie e-learningowej itp.),
b) zaliczenia z oceną danych przedmiotów w ramach kolokwiów (testy, prace pisemne itp.),
c) sprawozdania nauczycieli z realizacji poszczególnych przedmiotów,
d) ankietę oceny zajęć – ewaluacyjną,
Przy weryfikacji efektów uczenia się na potrzeby ewaluacji programu uwzględnia się również:
a) opinie słuchaczy zgłaszane przez ich przedstawicieli,
b) opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych,
c) doświadczenia z kontaktów z uczelniami krajowymi i zagranicznymi,
d) wzorce międzynarodowe,
e) wyniki badania losów absolwentów.
Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie efektów osiąganych przez słuchaczy (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).
Warunkiem zaliczenia przedmiotu oraz ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez słuchacza wszystkich przewidzianych dla nich efektów uczenia się. Stanowią one podstawę do określania treści kształcenia w toku studiów. Sposoby weryfikacji efektów uczenia się dla poszczególnych przedmiotów określają sylabusy (moduły). Do podstawowych sposobów weryfikacji efektów uczenia się należą zaliczenia z oceną.
Podstawą oceny studenta są okresowe prace kontrolne w formie kolokwiów, referatów oraz aktywności podczas zajęć e-learningowych (wykłady i ćwiczenia e-learnigowe). Zaliczenia są przeprowadzane on-line w formie ustnej lub pisemnej (testowej lub umożliwiającej swobodną wypowiedź w formie kazusów).
Okresem zaliczeniowym będzie semestr studiów. Przy zaliczeniach stosuje się następującą skalę ocen: bardzo doby (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3.5), dostateczny (3,0) i niedostateczny (2,0). Przedmiot raz zaliczony w toku studiów nie podlega ponownemu zaliczeniu.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne (zajęcia e-learnigowe) będą prowadzane z wykorzystaniem platformy e-learnigowej (Google Meet bądź Microsoft Teams.
Na świadectwie ukończenia studiów jest wpisywany ostateczny wynik studiów, wyrównany do pełnej oceny z zasadą:
do 3,74 – dostateczny,
od 3.75 do 4,49 – dobry,
od 4,49 – bardzo dobry.

Czas trwania studiów: 2 semestry/190h

Rozpoczęcie: 1 X 2024 r.

Opłaty: 2300 zł/za semestr.

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat IPiA, ul. Arciszewskiego 22a (pok. 65), 76-200 Słupsk

Termin składania dokumentów: do 15 IX 2024 r.

 

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej