Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych

Studia podyplomowe prowadzone są przez Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu  Pomorskiego w Słupsku oraz Gdańską Szkołę Wyższą. Są to studia doskonalące, prowadzone w trybie kształcenia na odległość obejmującego wszystkie zajęcia (platforma MS Teams lub Google Meet). 

 

  • Studia podyplomowe prowadzone w trybie niestacjonarnym.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Rozpoczęcie: 1 II 2024 r.
  • Termin składania dokumentów: do 15 I 2024 r.
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczna lub tradycyjną:

Instytutu Prawa i Administracji
ul. Arciszewskiego 22a (pok. 65)
76-200 Słupsk
tel.: (59) 84 05 388
tel. kom.: +48 531 675 290
e-mail: sekretariat.ipia@apsl.edu.pl 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski
e-mail: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl
tel. +48 533 348 350

 

Zasadniczym celem uczenia się jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wybranych zagadnień najważniejszych gałęzi prawa, a także wyposażenie ich w umiejętności i znajomość procedur, dzięki którym będą wywiązywać się z powodzeniem ze swoich obowiązków w ramach zatrudnienia, a także na zajmowanych stanowiskach kierowniczych w podmiotach leczniczych, to jest wykonujących działalność leczniczą: przedsiębiorców, jednostki budżetowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia oraz inne osoby prawne.

Dzięki nabytym umiejętnościom praktycznym, absolwent będzie mógł między innymi:

  • podjąć bądź kontynuować zatrudnienie w podmiotach leczniczych,
  • dokonać wykładni obowiązujących przepisów prawnych,
  • wykorzystać techniki negocjacyjne,
  • posługiwać się językiem prawniczym.

Wykaz przedmiotów:

1.    System ochrony zdrowia w RP i UE
2.    Prawa pacjenta
3.    Dokumentacja medyczna – kwestie prawne
4.    Zamówienia publiczne
5.    Elementy prawa gospodarczego
6.    Źródła i finansowanie systemu ochrony zdrowia
7.    Elementy prawa podatkowego
8.    Odpowiedzialność cywilna w ochronie zdrowia
9.    Elementy prawa cywilnego
10.    Elementy prawa pracy
11.    Negocjacje
12.    Kontrola i nadzór nad działalnością leczniczą
13.    RODO w systemie ochrony zdrowia
14.    Własność intelektualna i nowe technologie w systemie ochrony zdrowia

Wymagania wstępne:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, w szczególności w dziedzinach nauk: społecznych, humanistycznych, inżynieryjno-technicznych nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz ścisłych i przyrodniczych.
Zasady rekrutacji:
        Przyjęcie kandydata na studia podyplomowe przeprowadzane jest zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku, a także w oparciu o § 5 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. O przyjęciu kandydata na studia decyduje Rektor UP, zaś uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
     O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za postępowanie rekrutacyjne odpowiedzialny jest kierownik studiów podyplomowych. Wszelkie informacje o zasadach rekrutacji, limicie miejsc, terminie i miejscu złożenia dokumentów, umieszczane są na stronie internetowej Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz Instytutu Prawa i Administracji UP.

Warunki i sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem zaliczenia studiów jest zaliczenie na pozytywną ocenę wszystkich przedmiotów (teoretycznych i praktycznych) przewidzianych w programie zajęć.

Czas trwania studiów: 2 semestry/185h
Rozpoczęcie: 1 II 2024 r.
Termin składania dokumentów: do 15 I 2024 r.
Opłaty: 2300 zł/za semestr (wpłata na konto wirtualne w e-dziekanacie, po uruchomieniu edycji studiów)
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Instytutu Prawa i Administracji, ul. Arciszewskiego 22a (pok. 65), 76-200 Słupsk
(skan wniosku prosimy przesłać na adres: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl).
Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. Przemysław Dąbrowski
Kontakt: przemyslaw.dabrowski@apsl.edu.pl (tel. +48 533 348 350)

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej