Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  • UWAGA! Studia są możliwe tylko w trybie stacjonarnym - uruchomienie edycji jest zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
  • Czas trwania: 3 semestry/360 godz. + 60 godz. praktyki przedmiotowej
Zgłoszenia prosimy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

Instytut Neofilologii
ul. Słowiańska 8 (p. 201)
76-200 Słupsk
tel.: (59) 840 01 71
kom.: 795 680 290
e-mail: podyplomoweZFA@gmail.com lub neofilologia@upsl.edu.pl

 

Dla kogo są te studia?

Studia podyplomowe Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są adresowane do nauczycieli posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, pracujących w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej i prezentujących poziom znajomości języka angielskiego B1 lub wyższy według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Kandydaci legitymujący się niższym poziomem znajomości języka przyjmowani są na studia pod warunkiem uczestnictwa w prowadzonych równolegle z pierwszym semestrem zajęciach wyrównawczych uzupełniających kompetencje językowe, kulturowe i społeczne, realizowanych przez Instytut Neofilologii. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, jeżeli spełnia trzy warunki:    

a) posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);    b) legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;    c) ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pozwalają na spełnienie warunku c) rozporządzenia, a więc dają jedno z tych uprawnień:  w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego (przedszkola oraz klasy I-III).  Co więcej, studia podyplomowe kwalifikacyjne pomagają również w przygotowaniu do spełnienia warunku b) (potwierdzona znajomość języka angielskiego), jednak zdobycie certyfikatu pozostaje w gestii słuchacza.    

Studia podyplomowe kwalifikacyjne Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dają wyłącznie kwalifikacje metodyczne. Nie dają natomiast kwalifikacji językowych. Aby otrzymać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III, konieczne jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym musi być potwierdzona jednym z następujących certyfikatów:

a) First Certificate in English (FCE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej Universityof Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A lub B,

b) International English Language Testing System (IELTS), z wynikiem 5,0 pkt — 6,0 pkt,

c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) — Educational Testing Service, Princeton, USA:— wersja iBT (internetowa) — z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt,— wersja CBT (komputerowa) — minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy     pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),— wersja PBT (tradycyjna) — minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisemnej     (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE),

d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) — poziom „Communicator” łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom „Communicator”.    

Weryfikacja znajomości języka angielskiego u kandydatów odbędzie się na podstawie testu plasującego (część pisemna testu: zagadnienia leksykalno-gramatyczne (zadania wielokrotnego wyboru), sprawność czytania (zadania wielokrotnego wyboru); część ustna testu: rozmowa z komisją na wylosowany temat. Udokumentowanie znajomości języka angielskiego na podstawie jednego z certyfikatów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r., zwalnia kandydata z testu plasującego.

Sylwetka absolwenta:

Uniwersytet Pomorski jest uczelnią, której przesłaniem jest obecność w regionie i Słupsku. W tym celu podejmuje działania współtworzące kulturę regionu (konferencje, sympozja, szkolenia) i umożliwiające wspieranie tożsamości kulturowej z poszanowaniem różnorodnych kultur i tradycji. Uczelnia stale dopasowuje swoją ofertę edukacyjną, badawczą i kulturalną do potrzeb społeczności lokalnej, rozwijając swoją misję. Studia podyplomowe – Nauczanie języka angielskiego w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej są odpowiedzią Uczelni na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy. Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do pracy nauczyciela wymagającej zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy metodycznej i kompetencji językowych w swojej pracy i życiu codziennym. Potrafi indywidualizować nauczanie języka angielskiego, oceniać kompetencje językowe i dostosowywać własny język do możliwości i potrzeb dzieci. W swoich działaniach kieruje się zasadami odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje.

Zasadnicze treści kształcenia:

Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki przyswajania języka obcego, metodykę nauczania języka angielskiego, wybrane aspekty kultury i literatury w nauczaniu, praktyczną naukę języka angielskiego oraz praktyki przedmiotowe.MODUŁ 1 – 240 godz. laboratoryjnych: Praktyczna nauka języka angielskiegoMODUŁ 2 – 80 godz. laboratoryjnych, 20 godz. wykładów: Metodyka nauczania języka angielskiegoMODUŁ 3 – 20 godz. laboratoryjnych: Wybrane aspekty kultury i literatury anglojęzycznej w nauczaniu dzieci60 godz. praktyki – praktyka przedmiotowa

Informacje dodatkowe

Warunki ukończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów jest wywiązanie się z obowiązujących płatności oraz spełnienie wymagań określonych w programie studiów, w szczególności przedłożenie pracy dyplomowej zawierającej scenariusze zajęć zintegrowanych z języka angielskiego oraz zestaw ćwiczeń umożliwiających pracę indywidualną z dzieckiem.

Czas trwania studiów: 3 semestry/360 godz. + 60 godz. praktyki przedmiotowej

Koszt studiów:1600 zł/semestr (możliwość płatności w ratach miesięcznych)

Koszt zajęć wyrównawczych z języka angielskiego: 1000 zł /120 godz. - kwota może ulec obniżeniu przy grupie liczącej więcej niż 14 osób

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej