Filologia angielska, ścieżka: Nauczycielska

“Kto nie zna języków obcych, nie wie nic o własnym”.
Johann Wolfgang von Goethe

 

W ramach kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA (studia drugiego stopnia) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Filologia angielska - Nauczycielska
  • Filologia angielska - Translatoryczna
  • Filologia angielska - Komunikacja interkulturowa

Studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 4 semestry. W trakcie procesu kształcenia studenci realizują przedmioty w zakresie praktycznego wykorzystania języka angielskiego, językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. Poza przedmiotami kierunkowymi studenci ścieżki kształcenia nauczycielskiej realizują dwa moduły w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktyki nauczania języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych. Nieodłącznym elementem programu są także praktyki w placówkach oświatowych, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego.

Absolwent kierunku filologia, Filologia angielska, ścieżka nauczycielska potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w życiu codziennym i pracy zawodowej. Śledzi na bieżąco wydarzenia i procesy zachodzące w świecie kultury, polityki i gospodarki oraz potrafi doceniać wartość dziedzictwa kulturowego swojego regionu i dbać o poszerzanie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Absolwent posiada kompetencję językową na poziomie C2 według Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, co umożliwia mu swobodne posługiwanie się językiem angielskim w mowie, a także w piśmie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Absolwent ścieżki  nauczycielskiej dysponuje niezbędną wiedzą psychologiczną oraz pedagogiczną, dzięki której rozumie procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania. Potrafi zaplanować proces dydaktyczno-wychowawczy z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Ma udokumentowaną wiedzę oraz praktykę w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z przepisów prawa oświatowego, a także potrafi zadbać o rozwój warsztatu pracy i prawidłowo zaplanować ścieżkę awansu zawodowego. Może również podjąć pracę na stanowiskach wymagających wysokiej kompetencji językowej, znajomości kultury i realiów krajów anglojęzycznych. Zdobyte kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w placówkach oraz instytucjach kulturalno-oświatowych, wydawnictwach, biurach podróży, jak i w sektorze ogólnie pojętego biznesu. Absolwent jest wdrożony do realizowania idei samokształcenia i pracy zespołowej oraz doskonalenia ustawicznego.

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej