Komunikacja marketingowa*

 

Studia stacjonarne (w trybie hybrydowym)

* rekrutacja na kierunek zostanie otwarta po uzyskaniu zgody Senatu UP na uruchomienie studiów

Kim będziesz po ukończeniu studiów? 
SPECJALISTĄ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, PR I REKLAMY


Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Komunikacja marketingowa posiada kompetencje lingwistyczne i komunikacyjne z języka polskiego oraz z wybranego języka nowożytnego (angielskiego / niemieckiego / rosyjskiego) na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOKJ). Ma uporządkowaną podstawową wiedzę teoretyczną z filozofii i psychologii. Dysponuje ogólną wiedzą z zakresu emisji głosu, stylistyki i kultury języka polskiego, kodów kulturowych utrwalonych w tradycji europejskiej i polskiej, nauk o komunikacji społecznej i mediach. Orientuje się w realiach społeczno-kulturowych, sposobach manipulacji słowem i obrazem. Ma podstawy teoretyczne z translatoryki i posiada podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie pisemnego i ustnego tłumaczenia tekstów. Potrafi wykorzystać nowe technologie informatyczne włączające AI w tworzeniu treści o charakterze promocyjnym, reklamowym, wizerunkowym, związanym z budowaniem marki. Posiada kompetencje do tworzenia relacji interpersonalnych. Jest przygotowany do wystąpień publicznych i roli rzecznika firmy/korporacji. Umie weryfikować oraz kreować komunikaty i informacje medialne. Zna metody mediacyjne, praktyki socjotechniczne i propagandowe. Jest świadomy istnienia i rozpoznaje zjawiska patologiczne w komunikacji społecznej. Potrafi zorganizować i prowadzić komunikację marketingową każdemu podmiotowi gospodarczemu – makro- i mikroprzedsiębiorcy. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia, pogłębiania wiedzy o AI, nowych technologiach i mediach, poszerzania kompetencji interdyscyplinarnych, rozwijania niezbędnych w komunikacji marketingowej tzw. kompetencji miękkich oraz doskonalenia samoorganizacji własnej działalności.


Perspektywy zatrudnienia: W założeniu komunikacja marketingowa, zwłaszcza ta, która wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne, jest obecna w każdej branży, również w organizacjach usług publicznych. Wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi absolwentom prowadzenie indywidualnej/zespołowej działalności gospodarczej z wykorzystaniem Internetu i AI oraz dywersyfikację ich drogi zawodowej. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w korporacjach, które dzisiaj są kluczowym graczem na rynku pracy, w organizacjach i instytucjach obszaru społecznego, na stanowiskach administracyjno-biurowych, w makro- i mikroprzedsiębiorstwach krajowych i/lub kooperujących z partnerami zagranicznymi, w biznesie i turystyce, w jednostkach administracji samorządowej, np. w wydziałach współpracy zagranicznej, wydziałach promocji miasta, gminy, starostwa i innych w charakterze specjalisty komunikacji marketingowej, PR i reklamy oraz/lub rzecznika ds. kontaktów krajowych i z zagranicą.

**W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagane jest zaświadczenie o dobrej znajomości języka polskiego.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej