Socjologia, ścieżka: Prewencja kryminalna z socjopsychologią

W ramach kierunku SOCJOLOGIA (studia pierwszego stopnia) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

  • Kryminologia i socjologia penitencjarna
  • Prewencja kryminalna z socjopsychologią
  • Integracja europejska

Będziesz przygotowany do pracy w:

  • organach ścigania (np. w Policji, ze szczególnym uwzględnieniem wydziału prewencji),
  • organach wymiaru sprawiedliwości (np. jako kuratorzy sądowi),
  • organach administracji publicznej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym (np. w strażach gminnych, komisjach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie), czy też udzielaniem wsparcia grupom wykluczonym społecznie,
  • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
  • fundacjach i stowarzyszeniach jako koordynatorzy, twórcy i realizatorzy projektów profilaktycznych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent ścieżki kształcenia prewencja kryminalna z socjopsychologią dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym. Absolwent posiada wiedzę z zakresu kryminologii, wiktymologii,  postępowania sądowo-kryminalnego, specyfiki pracy służb mundurowych, posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności, dotyczące metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami oraz przeciwdziałania demoralizacji i zachowaniom przestępczym. Jest wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki, które stwarzają ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Korzystając z posiadanych narzędzi, analizuje mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozuje patologie społeczne oraz rozpoznaje potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych.

W ramach ścieżki prewencja kryminalna z socjopsychologią absolwent nabywa wiedzę o zapobieganiu i popełnianiu wykroczeń przez ludzi w różnych fazach życia. Szczególnie istotne jest przyswajanie wiedzy i umiejętności analizowania mechanizmu zjawisk kryminogennych i konstruowania planów przeciwdziałania przestępstwom. Absolwent tej specjalności potrafi podjąć właściwie działania profilaktyczne prewencyjne

Absolwent jest przygotowany do pracy z osobami wymagającymi indywidualnego podejścia, wykazuje dojrzałość w zakresie etyki postępowania z osobami w różnym wieku i ze środowisk szczególnie marginalizowanych i narażonych na wykluczenie społeczne.

Absolwent tej ścieżki także  posiada podstawy teoretyczne i empiryczne z zakresu psychologii społecznej – stanowiące podstawę dla rozumienia funkcjonowania człowieka w społeczeństwie,   m.in.  wpływu środowiska społeczne­go (zbiorowości, kultury) na przebieg zja­wisk psychicznych jednostki, pozycji jed­nostek w grupie, ich rolami społecznymi i wpływem na całość grupy, analizy mechanizmów psychicznych przejawiają­cych się w życiu społecznym, mechani­zmów rządzących zachowaniem tłumu, zachowaniem sprawców  przestępstw itp.

Posiada umiejętność współpracy w grupie i jest świadom konieczności samorozwoju i uczenia się w ciągu całego życia.

Absolwent jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach II stopnia (magisterskich).

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej