Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową

 • Studia nauczycielskie

Kształcenie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową (studia pierwszego stopnia) jest ściśle powiązane z istniejącymi wymaganiami formalnymi (standardami kształcenia nauczycieli) prowadzenia studiów na określonym poziomie, profilu i kierunku. Celem kształcenia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne składające się na kwalifikacje do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych a tym samym przygotowanie absolwentów do skutecznego wejścia w rynek pracy i zaistnienia w jego konkretnych przestrzeniach.

 

Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową dostosowana jest do dynamicznych zmian na rynku pracy w zakresie szeroko rozumianej edukacji. Inicjatywa uruchomienia kierunku pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową - studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym wynika zarówno z potrzeby systematycznego poszerzania oferty kształcenia, jak też dostosowywania jej do potrzeb przyszłych studentów oraz lokalnego rynku pracy. Jest ona poparta wnikliwą analizą potrzeb oraz aktualnych preferencji studentów i zapotrzebowania na rynku pracy. Zakłada ona przygotowanie pedagoga jako twórcy praktyki resocjalizacyjnej oraz interwencji kryzysowej, zatem holistycznie obejmującej zarówno osoby przekraczające normy prawne i społeczne oraz pokrzywdzone przestępstwem. W efekcie tego, działania w ujęciu pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową powinny zostać skoncentrowane na kształtowaniu pogłębionych kompetencji diagnostycznych, organizacyjnych i społecznych w zakresie: projektowania i realizacji procesu opieki, wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz interwencji kryzysowej z wykorzystaniem najnowszych badań interdyscyplinarnych, organizowania pracy z wykorzystaniem podmiotów środowiska lokalnego, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych i jej zastosowania w praktyce, formułowania i wyrażania własnych poglądów, refleksyjności w działaniach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz interwencji kryzysowej.

 

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową ma wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii i prawa dotyczącą zachowania się i wychowania człowieka, psychologicznych aspektów relacji interpersonalnych, podstawowych założeń i metod pracy resocjalizacyjnej i interwencji kryzysowej, analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym osób podejmujących zachowania ryzykowne, trajektorii nieprzystosowania społecznego oraz przestępczości w zakresie rozszerzonym o obszary pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwami oraz doświadczającymi kryzysów.

 

Zdobyta wiedza umożliwia Absolwentowi głębszą współpracę z psychologiem w procesie diagnostycznym oraz umożliwi Absolwentowi samodzielne konstruowanie programów profilaktycznych, resocjalizacyjnych, wychowawczych oraz interwencyjnych, projektowanie i realizowanie programów wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, naruszających obowiązujące normy prawne oraz wpierających i interwencyjnych wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Absolwent posiada umiejętności / potrafi wykorzystywać umiejętności niezbędne do obserwowania, diagnozowania, przeprowadzenia analiz i syntez w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w perspektywach wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, profilaktycznych oraz interwencji kryzysowej, w szczególności:

 • diagnozowania problemów i podejmowania praktycznych działań prewencyjnych i resocjalizacyjnych wobec dorosłych w placówkach penitencjarnych (areszt śledczy, zakład karny) oraz w obszarach kurateli sądowej dla dorosłych (kara ograniczenia wolności, dozory, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, itd.), resocjalizacji instytucjonalnej nieletnich (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze), a także w obszarach kurateli sądowej rodzinnej i dla nieletnich;
 • adekwatnego doboru form, metod i technik oddziaływania przede wszystkim względem osób nieletnich i dorosłych, wobec których wykonywane są postępowania wykonawcze w zakresie penitencjarnym i wychowawczo – resocjalizacyjnym;
 • opracowywania i realizowania prostych programów profilaktycznych w obszarze patologii  społecznych, przestępczości, pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie oraz interwencji kryzysowej i postwencji;
 • wykorzystania metod warsztatowych w profilaktyce zachowań ryzykownych i radzeniu sobie ze stresem;

 

Absolwent posiada kompetencje umożliwiające w szczególności:

 • refleksyjne spojrzenie na własną rolę zawodową;
 • pogłębione rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu wychowania resocjalizacyjnego;
 • diagnozowanie, planowanie i prowadzenie procesu prewencyjnego, wychowawczego, resocjalizacyjnego, interwencyjnego w stosunku do osób wykazujących destrukcyjne zachowania ryzykowne, nieprzystosowanych społecznie, o wysokim stopniu demoralizacji, łamiących obowiązujące normy prawne;
 • diagnozowanie sytuacji kryzysowych, a także osób będących w kryzysie oraz kompetencje planowania i prowadzenia pracy w interwencji kryzysowej;
 • współpracę z innymi specjalistami w celu jak najpełniejszego wspierania procesu kształcenia, opieki, wychowania, resocjalizacji, interwencji kryzysowej.

 

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową ma możliwość podjęcia zatrudnienia w instytucjach zajmujących się:

 • resocjalizacją i penitencjarystyką w tym, między innymi zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, sądach (zespołach kuratorskiej służby sądowej i ośrodkach kuratorskich jako kurator społeczny i wychowawcza w ośrodku kuratorskim), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a także zakładach karnych i aresztach śledczych.
 • w: instytucjach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych w tym między innymi młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, placówkach wsparcia dziennego, placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych.
 • w stowarzyszeniach, fundacjach oraz organizacjach zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, organizacjach zajmujących się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym, a także w punktach interwencji kryzysowej.
 • w instytucjach oświatowych, w tym między innymi w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych na stanowisku pedagoga szkolnego. 
 • w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie urzędach miast, gmin w wydziałach zajmujących się profilaktyką społeczną, a także w straży miejskiej i policji.

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej