Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej kształcenia ogólnego, jest kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej).

            Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adresowany do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III szkoły podstawowej. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

 

            Absolwent, posiada wiedzę na temat:

 • terminologii i metodologii oraz wzajemnych relacjach nauk społecznych, a także usytuowaniu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w tym systemie
 • edukacji, wychowania, uczenia się oraz humanistycznych, społeczno-kulturowych, międzynarodowych, filozoficznych i psychologicznych kontekstów tych procesów
 • różnych obszarów edukacyjnych właściwych etapowi edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz metod, form, środków i warunków realizacji celów kształcenia i wychowania, a także różnych typów i funkcji oceniania
 • specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, umożliwiającej projektowanie i prowadzenie samodzielnej pracy badawczej w praktyce pedagogicznej z uwzględnieniem obszarów funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • różnych koncepcji wychowania i kształcenia, w tym innowacji pedagogicznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • celów, organizacji, podstaw prawnych, struktury i funkcjonowania systemu edukacji, instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, terapeutycznych i kultury
 • etapów rozwojowych dziecka w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym
 • filozoficznych, aksjologicznych, psychologicznych, społecznych podstaw wychowania i kształcenia
 • specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dostosowania do nich zadań rozwojowych i edukacyjnych
 • realizatorów i uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • zasad konstruowania programów edukacyjnych, w tym metody aktywizacji (również wykorzystujące zabawę w procesie wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym), podnoszących efekty uczenia się oraz nabywania umiejętności wykorzystywania wiedzy i samodzielnego jej przetwarzania
 • zasad i norm etycznych towarzyszących pracom badawczym oraz etyki zawodowej nauczyciela w modelowaniu postaw i zachowań uczniów (wychowanków)
 • komunikacji interpersonalnej i społecznej niezbędnej do funkcjonowania w środowisku przedszkolnym i szkolnym
 • teoretycznych odniesień procesu wychowania, uczenia się i dobrych praktyk w nauczaniu języka polskiego, matematyki, środowiska społeczno – przyrodniczego, kultury fizycznej, informatyki oraz w zakresie sztuk muzycznych i plastycznych
 • głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących ze szczególnym uwzględnieniem dylematów współczesnej cywilizacji i edukacji inkluzyjnej
 • praw dziecka i sposobów ich egzekwowania oraz ich propagowania w społeczności szkolnej i przedszkolnej
 • ekonomicznych, prawnych, etycznych, społeczno - kulturowych uwarunkowań działalności zawodowej nauczyciela oraz projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego
 • podstaw funkcjonowania i zaburzeń aparatu mowy
 • zasad BHP w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna.

W obszarze umiejętności absolwent potrafi:

 • dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, analizuje je wykorzystując wiedzę pedagogiczną, aksjologiczną i psychologiczną, interpretuje motywy i wzory naturalnych i spontanicznych zachowań dzieci i uczniów jako sytuacji wychowawczo-dydaktycznych
 • wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia wczesnoszkolnego i przedszkolnego
 • sprawnie porozumiewać się w języku rodzimym i obcym (na poziomie B2+) przy użyciu różnych kanałów, technik komunikacyjnych, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami emisji głosu
 • wykorzystywać rozwinięte umiejętności komunikacyjne umożliwiające porozumiewanie się z osobami ze środowisk zróżnicowanych kulturowo oraz z dziećmi, dla których język polski jest drugim językiem
 • spójnie i precyzyjnie wypowiadać się w mowie i w piśmie (w języku rodzimym i obcym), posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień pedagogicznych, zwłaszcza z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych
 • wykorzystać pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, poprzeć je rozbudowaną argumentacją w dyskursie, w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, kierując się przy tym zasadami etycznymi
 • wykorzystywać w praktyce pedagogicznej innowacyjne metody i techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT)
 • wykorzystać umiejętności diagnostyczno - badawcze, umożliwiające poznanie specjalnych i specyficznych potrzeb edukacyjnych dzieci, analizować i wyjaśniać wyniki badań, prognozować procesy rozwojowe
 • sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej w celu analizowania podejmowanych działań
 • pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, indywidualizować zadania, dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości dziecka, w tym ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi
 • projektować określone tematycznie cykle zajęć zintegrowanych w obszarze edukacji polonistycznej, matematycznej, społeczno-przyrodniczej, technicznej, informatycznej, zdrowotno – ruchowej oraz muzycznej i plastycznej
 • zaplanować, zorganizować, zrealizować, dokonać ewaluacji podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych oraz wykorzystywać proces oceniania do stymulowania dzieci w pracy nad własnym rozwojem
 • generować rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych w środowisku przedszkolnym i szkolnym, prognozować przebieg i skutki planowanych działań
 • twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych, a także identyfikować i rozbudzać zainteresowania dzieci, wspierać ich samodzielność oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się
 • analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji oraz dobierać, tworzyć, testować i wdrażać (również poprzez działania innowacyjne) materiały, środki i metody adekwatne do celów wychowania i kształcenia
 • umiejętnie zastosować wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności prawnej opiekunów
 • sprawnie posługiwać się zasadami i normami etycznymi wykonywanej działalności
 • pracować w zespole, pełniąc różne role, umiejętnie podejmując wyznaczone zadania, wykorzystywać umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a także wykorzystać umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami uczniów oraz środowiskiem lokalnym
 • zdiagnozować sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka oraz udzielić pierwszej pomocy medycznej.

Posiada kompetencje umożliwiające pracę opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej:

 • Merytoryczne i praktyczne przygotowanie nauczyciela do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Warsztat pedagogiczny na temat podstaw teoretycznych oraz praktycznych edukacji zintegrowanej
 • Wiedzę na temat: a) formułowania celów działania edukacyjnego b) stosowania metod aktywizujących c) podstaw opracowywania programów edukacyjnych i terapeutycznych
 • Wiedzę na temat procedur postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz metod diagnozowania pedagogicznego
 • Umiejętności organizacyjne (ustalanie celów, planowanie itp.)
 • Znajomość problematyki związanej z nowatorstwem pedagogicznym oraz aktualnymi zmianami w systemie oświaty.

Ponadto absolwent dysponuje kompetencjami  uprawniającymi go: 1) do działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, 2) odkrywania i rozwijania predyspozycji i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, 3) kształtowania u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania aktywności i samodzielności poznawczej, 4) dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości dzieci, 5) kształtowania systemu wartości i postaw etycznych dzieci oraz rozwijania poczucia przynależności społecznej.

Posiada również kompetencje społeczne w obszarze świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy placówek edukacyjnych, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz inicjowania współpracy ze środowiskiem przedszkolnym, szkolnym, lokalnym i regionalnym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowany do wykonywania zawodu  nauczyciela wychowania przedszkolnego i zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – w klasach I-III szkoły podstawowej.

Posiada przygotowanie pedagogiczne do podjęcia pracy  zawodowej w żłobkach, w placówkach i oddziałach przedszkolnych, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych i innych ośrodkach edukacyjnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej