Praca socjalna, ścieżka: Praca socjalna w ochronie zdrowia z teleopieką

 

 

Innowacyjna w Polsce ścieżka:

Praca socjalna w ochronie zdrowia z teleopieką

 
Oszczędzaj czas i pieniądze: WSZYSTKIE WYKŁADY REALIZUJEMY ONLINE.
(Ćwiczenia i warsztaty odbywają się w formie stacjonarnej).

 

Praca socjalna dzisiaj to: empatia, profesjonalizm i nowoczesność

Interdyscyplinarny kierunek: studia obejmują wiedzę oraz umiejętności z zakresu pedagogiki, socjologii i psychologii, filozofii i nauk o zdrowiu. Rozwijaj z nami medyczną pracę socjalną w Polsce, zdobądź umiejętności poszukiwane na rynku pracy.

Idź z duchem czasu, wykorzystaj w swojej pracy nowe technologie: w programie wykłady i zajęcia warsztatowe z profesjonalistami w zakresie opieki zdalnej (ang. telecare), także nad pacjentami i seniorami.

Możliwość awansu zawodowego: jako magister pracy socjalnej zdobędziesz wiedzę i uprawnienia także w zakresie zarządzania placówkami pomocy społecznej. Awans zawodowy to wyższe zarobki i większe możliwości.

Pomagaj innym – zabezpiecz siebie: stabilne zatrudnienie to bezpieczna przyszłość, Twoja i Twojej rodziny. Na pracowników socjalnych w Polsce i za granicą, czekają ośrodki pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia, szpitale, domy pomocy społecznej, centra zdrowia psychicznego, ośrodki rehabilitacji, hospicja i domy seniora. To zapotrzebowanie stale wzrasta.

Postaw z nami na naukę: studia realizujemy w profilu ogólnoakademickim, nauczymy Cię prowadzenia badań społecznych, dysponujemy zaawansowanymi laboratoriami do prowadzenia badań ilościowych i jakościowych – realizuj projekty wspólnie w wykładowcami.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Praca Socjalna (Praca Socjalna w ochronie zdrowia z teleopieką) dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu pracy socjalnej, w tym również tej, realizowanej w sektorze ochrony zdrowia. Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i nowoczesnych technikach pracy socjalnej co umożliwia teoretyczną analizę złożonych problemów społecznych w wymiarze indywidualnym i grupowym oraz ich skuteczny monitoring i interwencję, także z zastosowaniem współczesnych narzędzi technicznych. Zna teorie wyjaśniające wpływ czynników społeczno-ekonomicznych dla działań podejmowanych przez członków zróżnicowanych kulturowo społeczności. Posiada szeroką wiedzę umożliwiającą zrozumienie i interpretację indywidualnych aktywności podejmowanych przez aktorów społecznych w obszarze zdrowia, a także kontekst populacyjny ich decyzji i działań. Prezentuje pogłębioną wiedzę, która pozwala na wieloaspektową analizę problemów społecznych, zna koncepcje wyjaśniające genezę nierówności społecznych oraz ich dynamikę z uwzględnieniem kategorii zdrowia, choroby i niepełnosprawności w ujęciu systemowym. Dysponuje pogłębioną wiedzą na temat metod i technik przeciwdziałania efektom nierówności społecznych, które są stosowane w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i w sektorze prywatnym w odniesieniu do przyjętych polityk społecznych. Zna rolę nowych technologii w zakresie wspierania działań demarginalizacyjnych i opiekuńczych adresowanych do seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnościami oraz potrafi wykorzystać dostępne w tym zakresie narzędzia.

Absolwent studiów II stopnia w przedmiotowej specjalności posiada pogłębioną wiedzę i profesjonalne umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą socjalną w pomocy społecznej i w ochronie zdrowia – zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Posiada wysokie kompetencje w zakresie efektywnego komunikowania się z klientami, podopiecznymi i pacjentami. Zna standardy polityki informacyjnej instytucji/organizacji w zakresie świadczonej pracy socjalnej. Potrafi nawiązywać relacje z interesariuszami instytucjonalnymi i otoczeniem społecznym. Dysponuje umiejętnością współpracy w interdyscyplinarnych zespołach świadczących pomoc, wsparcie społeczne i opiekę, również tych funkcjonujących w placówkach ochrony zdrowia. Posiada kompetencje wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie opracowania innowacyjnych projektów, przeprowadzania interwencji społecznych, a także ewaluacji pracy socjalnej. Potrafi samodzielnie i w zespole, rozwiązywać problemy klientów i podopiecznych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i norm wynikających z kodeksu etycznego. Potrafi podjąć adekwatną interwencję w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Praca Socjalna (Praca socjalna w ochronie zdrowia z teleopieką), rozumie potrzebę systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych, w tym celu potrafi wykorzystać nowoczesne strategie, metody, techniki i narzędzia (w tym nowe technologie i systemy informacyjne). Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej:

 • w sektorze pomocy społecznej, także na stanowiskach zarządczych (m.in. w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach dla osób dotkniętych bezdomnością, wykluczeniem społecznym oraz osób z uzależnieniami, itp.);
 • w ochronie zdrowia – świadcząc tzw. „medyczną pracę socjalną” (m.in. w szpitalach, hospicjach, poradniach, sanatoriach, itp.);
 • na rzecz instytucji i organizacji, (w tym stowarzyszeń i fundacji) wspierających osoby chore i z niepełnosprawnościami, a także osoby w wieku senioralnym wymagające wielopłaszczyznowej opieki.
 • Absolwent jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie świadczy się pracę socjalną, a także do kontynuacji nauki w ramach studiów podyplomowych i na studiach III stopnia.

Sylwetka Absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku: PRACA SOCJALNA

Praca socjalna w ochronie zdrowia z teleopieką

Absolwent posiada wiedzę:
 • o metodach i nowoczesnych technikach pracy socjalnej w tym tzw. medycznej pracy socjalnej
 • o teoriach wyjaśniających wpływ czynników społeczno-ekonomicznych dla działań podejmowanych przez członków zróżnicowanych kulturowo społeczności
 • umożliwiającą zrozumienie i interpretację indywidualnych aktywności podejmowanych przez aktorów społecznych w obszarze zdrowia, a także kontekst populacyjny ich decyzji i działań
 • która pozwala na wieloaspektową analizę problemów społecznych
 • o koncepcjach wyjaśniających genezę nierówności społecznych oraz ich dynamikę z uwzględnieniem kategorii zdrowia, choroby i niepełnosprawności w ujęciu systemowym
 • na temat metod i technik przeciwdziałania efektom nierówności społecznych, które są stosowane w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych i w sektorze prywatnym w odniesieniu do przyjętych polityk społecznych
 • o roli nowych technologii w zakresie wspierania działań demarginalizacyjnych i opiekuńczych adresowanych do seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnościami oraz potrafi wykorzystać dostępne w tym zakresie narzędzia
 • dotyczącą standardów polityki informacyjnej instytucji/organizacji w zakresie pracy socjalnej
Absolwent ma umiejętności niezbędne do:
 • organizowania i zarządzania pracą socjalną w pomocy społecznej i w ochronie zdrowia (zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym)
 • współpracy w interdyscyplinarnych zespołach świadczących pomoc, wsparcie społeczne i opiekę, również tych funkcjonujących w placówkach ochrony zdrowia
 • samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów klientów i podopiecznych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i norm wynikających z kodeksu etycznego
 • podjęcia adekwatnej interwencję (w zakresie pierwszej pomocy) w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
Absolwent ma kompetencje umożliwiające:
 • efektywne komunikowania się z klientami, podopiecznymi i pacjentami
 • nawiązywanie relacji z interesariuszami instytucjonalnymi i otoczeniem społecznym
 • opracowanie innowacyjnych projektów, przeprowadzania interwencji społecznych, a także ewaluacji pracy socjalnej
Absolwent ma kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy:
 • w sektorze pomocy społecznej, także na stanowiskach zarządczych, m.in. w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach dla osób dotkniętych bezdomnością, wykluczeniem społecznym oraz osób z uzależnieniami, itp.
 • w placówkach ochrony zdrowia: szpitalach, hospicjach, poradniach, sanatoriach – świadcząc tzw. medyczną pracę socjalną
 • na rzecz instytucji i organizacji, stowarzyszeń, fundacji oraz firm prywatnych wspierających osoby chore i z niepełnosprawnościami, a także osoby w wieku senioralnym wymagające wielopłaszczyznowej opieki, w tym także opieki realizowanej zdalnie za pomocą systemów i narzędzi teleinformatycznych

 

Absolwent uzyskuje tytuł magistra w zakresie pracy socjalnej w ochronie zdrowia z teleopieką. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji nauki w ramach studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci  Instytutu Pedagogiki mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

 

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej