Pedagogika, ścieżka: Psychopedagogika

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori
 • Studia nauczycielskie

 

W ramach kierunku PEDAGOGIKA są do wyboru  3 ścieżki kształcenia:

 • Psychopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z arteterapią
 • Edukacja dorosłych z tutoringiem

Atuty ścieżki kształcenia Psychopedagogika

 Wiedza na temat:

 • faktów, zjawisk, teorii i dylematów dotyczących edukacji oraz ich złożonych uwarunkowań w tym humanistycznych, społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych, biologiczno-medycznych, psychologicznych i ich skutków dla praktyki pedagogicznej;
 • prawidłowości i zakłóceń procesów komunikacji interpersonalnej i społecznej;
 • interdyscyplinarnych aspektów różnic indywidualnych, psychologii motywacji, emocji i procesów poznawczych, psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny oraz relacji interpersonalnych i rozwoju zdolności;
 • praktycznych metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, metod pracy pedagoga szkolnego, metod diagnozy rozwoju i zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży oraz metod wczesnego wspomagania rozwoju;

Umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania złożonych, w tym nietypowych problemów pedagogicznych;
 • wspierania funkcjonowania osób w różnych sytuacjach życiowych;
 • projektowania i realizowania programów profilaktycznych i pomocowych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania i potrzeb odbiorców;
 • rozstrzygania dylematów etycznych w praktycznej działalności pedagogicznej;
 • odpowiedniego doboru źródeł informacji oraz krytycznej oceny, twórczej interpretacji i profesjonalnego wykorzystania pochodzących z nich treści;
 • budowania klimatu sprzyjającego efektywnej komunikacji i współpracy w grupie, w tym również w interdyscyplinarnym zespole specjalistów;

Kompetencje do:

 • budowania i podtrzymywania prawidłowych relacji z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i grup o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych;
 • pragmatycznego, kreatywnego, innowacyjnego myślenia i działania w celu wspierania rozwoju indywidualnego i poprawy jakości pracy instytucji edukacyjnych;

 

Praca po studiach:

Kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • Jako pedagog: w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych; prywatnych gabinetach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów; powiatowych centrach pomocy rodzinie; ośrodkach adopcyjnych; placówkach opiekuńczo- wychowawczych;
 • Jako wychowawca i opiekun – wychowawca: w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej; bursach i internatach szkolnych; placówkach wsparcia dziennego.
 • Jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystent rodziny: w publicznych i niepublicznych placówkach i ośrodkach pomocy społecznej.

 

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej