Pedagogika, ścieżka: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

"Bądź obecny. Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem".
Małgorzata Stolarska
 • Studia nauczycielskie

 

W ramach kierunku PEDAGOGIKA są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

 • Psychopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z arteterapią
 • Edukacja dorosłych z tutoringiem

Atuty ścieżki kształcenia Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z arteterapią

 Wiedza na temat:

 • faktów, zjawisk, teorii i dylematów dotyczących edukacji i działalności opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej oraz ich złożonych uwarunkowań, w tym humanistycznych, społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych, biologiczno-medycznych, psychologicznych,
 • planowania indywidualnej i grupowej arteterapii, stosowania różnych technik w zakresie arteterapii;
 • specyfiki funkcjonowania i wspierania osób w różnych sytuacjach życiowych;
 • specyfiki głównych środowisk opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych oraz procesów w nich zachodzących w obszarze praktyki zawodowej;
 • organizacji i funkcjonowaniu instytucji realizujących działalność edukacyjną i opiekuńczo-wychowawczą oraz ich wieloaspektowych uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych, etycznych;
 • metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz terapeutycznej z zakresu arteterapii;

Umiejętności w zakresie:

 • wspierania rozwoju podopiecznych i wychowanków oraz kształtowania ich samodzielności życiowej, prowadzenia działań profilaktycznych i inkluzyjnych;
 • rozpoznawania i diagnozowania zróżnicowanych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych podopiecznego;
 • przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej, projektowania i realizacji programów terapeutycznych i pedagogicznych z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb podopiecznych i wychowanków;
 • stosowania procedur obowiązujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, komunikowania się i współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym interdyscyplinarnych;
 • realizowania zadań z obszaru pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowiskach zróżnicowanych pod względem kulturowym, w tym z osobami z trudnościami adaptacyjnymi w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • wykorzystywania wybranych technik arteterapeutycznych w działaniach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych;

Kompetencje do:

 • samodzielnego podejmowania decyzji w celu rozwiązywania problemów opiekuńczych oraz wychowawczych, dotyczących osób i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych z uwzględnieniem zasad etyki zawodowej;
 • realizowania zindywidualizowanych i włączających działań pedagogicznych w stosunku do uczestników procesu opiekuńczo-wychowawczego z uwzględnieniem specyfiki środowiska lokalnego;
 • budowania i podtrzymywania relacji oraz współpracy między podmiotami procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz terapeutycznego.

 

Praca po studiach:

Kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • Jako pedagog i opiekun – wychowawca: w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej (rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne).
 • Jako pedagog szkolny i opiekun – wychowawca: w placówkach oświatowych.
 • Jako wychowawca: w bursach i internatach szkolnych.
 • Jako wychowawca: w placówkach wsparcia dziennego, w tym opiekuńczych (świetlicach, klubach i ogniskach wychowawczych), specjalistycznych (świetlicach terapeutycznych, socjoterapeutycznych) i realizowanych w formie pracy podwórkowej.
 • Jako pedagog: w placówkach specjalistycznych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki adopcyjne; opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów).
 • Jako opiekun dziecięcy: w żłobkach i klubach dziecięcych.
 • Jako pedagog, asystent rodziny, doradca rodzinny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: w publicznych i niepublicznych placówkach i ośrodkach pomocy społecznej podległych Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej