Pedagogika, ścieżka: Edukacja dorosłych z tutoringiem

"Bądź obecny. Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem".
Małgorzata Stolarska
 • Studia nauczycielskie

 

W ramach kierunku PEDAGOGIKA (studia drugiego stopnia) są do wyboru 4 ścieżki kształcenia:

NAUCZYCIELSKIE ( z przygotowaniem pedagogicznym)

 • Psychopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z arteterapią

Ścieżki nauczycielskie przeznaczone dla:

- absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna prowadzonych zgodnie z nowym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 roku.

- absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunkach pedagogicznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne.

NIENAUCZYCIELSKIE (bez przygotowania pedagogicznego)

 • Edukacja dorosłych z tutoringiem
 • Pedagogika penitencjarna z kryminologią

Ścieżki nienauczycielskie przeznaczone dla:

- absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna prowadzonych zgodnie z nowym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 roku.

- absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunkach pedagogicznych i posiadających przygotowanie pedagogiczne.

- dla absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach z dziedziny nauk społecznych: praca socjalna, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne, psychologia.

Atuty ścieżki kształcenia Edukacja dorosłych z tutoringiem

 Wiedza na temat:

 • faktów, zjawisk i dylematów dotyczących edukacji dorosłych i tutoringu oraz ich złożonych uwarunkowań, w tym humanistycznych, społeczno-kulturowych, cywilizacyjnych, biologiczno-medycznych, psychologicznych;
 • specyfiki procesu uczenia się człowieka dorosłego i jego kulturowo-ekonomicznych uwarunkowaniach oraz o zróżnicowanych środowiskach uczenia się;
 • zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych oraz stylów uczenia się dorosłych, a także o różnorodnych metod wspierania rozwoju człowieka dorosłego, ze szczególnym uwzględnieniem tutoringu;
 • specyfiki funkcjonowania i wspierania osób dorosłych w różnych sytuacjach życiowych;
 • organizacji i funkcjonowaniu instytucji realizujących działalność edukacyjną dla osób dorosłych w Polsce i Unii Europejskiej;

Umiejętności w zakresie:

 • wykorzystywania i integrowania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o edukacji oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturowych, pomocowych i terapeutycznych osób dorosłych;
 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych oraz projektowania działań edukacyjnych w pracy z ludźmi dorosłymi;
 • pobudzania ciekawości poznawczej, utrzymywania motywacji do nauki dla pobudzania samorozwoju osób dorosłych;
 • wspierania osób dorosłych w rozwoju umiejętności efektywnej współpracy, odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie;
 • wspierania osób dorosłych w konstruktywnej ocenie swojego procesu uczenia się;
 • wspierania samodzielności w zdobywaniu wiedzy i inspirowania działań na rzecz uczenia się przez całe życie;

Kompetencje do:

 • podejmowania decyzji związanych z organizacją procesu kształcenia w obszarze edukacji dorosłych, w tym edukacji włączającej;
 • projektowania działań zmierzających do rozwoju instytucji budujących system edukacji osób dorosłych;
 • podejmowania pracy zespołowej, pełnienia różnych ról w zespole, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i innymi interesariuszami oraz organizacjami realizującymi działania edukacyjne;

 

Praca po studiach:

Kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • Jako andragog, tutor, trener, instruktor w: placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych: publicznych i niepublicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, instytucjach rynku pracy prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową, podmiotach prowadzących działalność oświatową;  szkołach wyższych, uniwersytetach trzeciego wieku, domach kultury, działach szkoleń i rozwoju w przedsiębiorstwach, firmach szkoleniowych, fundacjach, stowarzyszeniach, klubach i innych organizacjach pozarządowych, ośrodkach szkoleniowych zakładów pracy, placówkach kulturalno-oświatowych, np. muzeach, ośrodkach animacji kultury, redakcjach portali edukacyjnych;
 • Jako specjalista, edukator, doradca, instruktor: specjalista ds. edukacji człowieka w wieku dorosłym, doradca ds. edukacji dorosłych w organizacjach, związkach zawodowych, stowarzyszeniach i fundacjach, instruktor działalności oświatowej dla dorosłych, organizator działalności edukacyjnej dorosłych, koordynator rozwoju zawodowego dorosłych, specjalista ds. zapobiegania marginalizacji społecznej osób dorosłych, w placówkach edukacji dorosłych (np. szkoły, firmy edukacyjne, uniwersytety trzeciego wieku, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego itp.), instytucjach związanych z doradztwem zawodowym i aktywizacją zawodową (np. zakłady pracy, biura karier, centra pomocy bezrobotnym, urzędy pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, agencjach zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy itp.),  instytucjach kultury zajmujących się organizacją czasu wolnego osób dorosłym, instytucjach porządku publicznego oraz wsparcia społecznego, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach (np. stacjonarnych i dziennych domach opieki, klubach seniora, pensjonatach dla osób starszych, ośrodkach rekreacyjnych i sanatoryjnych dla osób starszych itp.).

 

Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej