Pedagogika, ścieżka: Psychopedagogika

"Istotne jest to, aby wzbudzić takie zainteresowanie, które angażuje całą osobowość dziecka".
Maria Montessori
 • Studia nauczycielskie

W ramach kierunku PEDAGOGIKA (studia pierwszego stopnia) są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

 • Psychopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 • Pedagogika penitencjarna z profilaktyką społeczną

Co zdobędziesz, będąc absolwentem ścieżki kształcenia Psychopedagogika?

 • Będziesz dysponował wiedzą interdyscyplinarną z zakresu pedagogiki, pedagogiki i filozofii;
 • rozszerzony zakres przygotowania psychologicznego pozwoli przyszłemu pedagogowi na  pełniejszą współpracę z psychologiem przy konstruowaniu różnorodnych form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, na podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych i wspomagających funkcjonowanie dzieci i młodzieży;
 • zdobędziesz kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • będziesz dysponował podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną i socjologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania, kształcenia oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 • zdobędziesz wykształcenie w zakresie różnic indywidualnych, psychologii motywacji, emocji i procesów poznawczych, psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny, psychospołecznych uwarunkowań relacji interpersonalnych i rozwoju zdolności, założeń i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, metody pracy pedagoga szkolnego, analizy zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży;
 • uzyskasz umiejętności i kompetencje niezbędne dla:

1) planowania i realizowania pracy pedagoga;2) diagnozy psychologiczno-pedagogicznej;3) opracowywania i realizowania programu profilaktycznego w obszarze patologii społecznych i pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;4) wykorzystania metod warsztatowych w profilaktyce zaburzeń zachowania oraz w profilaktyce zachowań ryzykownych;5) wykorzystania praktycznego podstawowych umiejętności z zakresu treningu twórczości i twórczego rozwiązywania problemów we wspomaganiu rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:

 • jako wychowawca w świetlicy terapeutycznej;
 • w środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy powiatowych centrach pomocy rodzinie;
 • w ośrodkach pomocy społecznej; warsztatach terapii zajęciowej;
 • do prowadzenia prywatnych placówek w tej dziedzinie;
 • w prywatnych gabinetach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • jako pedagog w szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych;
 • w placówkach wychowania pozaszkolnego;
 • w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 • w domach dziecka - po spełnieniu dodatkowych wymogów określonych odrębnymi przepisami.

* Uwaga! Zdobycie pełnych kwalifikacji nauczycielskich (do pracy w placówkach oświatowych) wymaga kontynuacji ścieżki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia!

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej