Szkoła doktorska

Ogólne warunki rekrutacji do szkoły doktorskiej

W roku akademickim 2024/2025 Uniwersytet Pomorski w Słupsku (zwany dalej UP) będzie prowadzić rekrutację do Szkoły Doktorskiej w UP dalej zwanej szkołą doktorską w czterech sekcjach:
I sekcja - dyscypliny: historia, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo,
II sekcja – dyscypliny: nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie,
III sekcja - dyscyplina: nauki biologiczne
IV sekcja - dyscyplina: nauki medyczne

 

Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w następujących etapach:

1. Elektroniczna rejestracja, podczas której kandydat uzupełnia:
- dane osobowe i kontaktowe,
- dane o ukończonej uczelni,
- wynik ukończenia studiów,
- załącza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, o wymiarach 236x295 pikseli (niezbędne do wydania legitymacji doktorskiej).

--> Wejdź na stronę: https://ehms.upsl.edu.pl/e-rekrutacja/ --> Wybierz "3. Logowanie do szkoły doktorskiej" --> z listy wydziałów wybierz "Uniwersytet Pomorski w Słupsku" --> a następnie wybierz sekcję szkoły doktorskiej.

2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego UP.
3. Wzięcie udziału w konkursie, którego wyniki są jawne.
4. Ogłoszenie wyników konkursu w terminie 7 dni od rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Dokonanie wpisu na listę doktorantów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia lub wydanie decyzji administracyjnej przez Komisję Rekrutacyjną  - w przypadku odmowy przyjęcia do szkoły doktorskiej.
 

Limit miejsc: 7 osób (1 osoba na dziedzinę)

 • I SEKCJA: historia, literaturoznawstwo oraz językoznawstwo - 3 osoby
 • II SEKCJA: nauki prawne oraz nauki o bezpieczeństwie - 2 osoby
 • III SEKCJA: nauki biologiczne - 1 osoba
 • IV SEKCJA: nauki medyczne - 1 osoba

 

Terminy

 1. Rozpoczęcie rekrutacji na studia na roku akademickim 2024/2025 ustala się na dzień: 24 czerwca 2024 r.
 2. Dokumenty należy dostarczyć do dnia 6 września 2024 r.
 3. W ramach konkursu z każdym z kandydatów zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 4. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 18 i 19 września 2024 r.
 5. Zakończenie regularnej rekrutacji  na studia w roku akademickim 2024/2025 ustala się na dzień: 30 września 2024 r.

 

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada:

 1. tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub  osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 Ustawy,
 2. w przypadku cudzoziemców dyplom ukończenia studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem studiów magisterskich.

Do szkoły doktorskiej nie może być przyjęta osoba, która jest uczestnikiem kształcenia w innej szkole doktorskiej.

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. Zarejestrowała się na studia w systemie e-rekrutacyjnym i wprowadziła wszystkie niezbędne dane;
 2. Posiada dokument uprawniający do podjęcia studiów;
 3. Wniosła opłatę rekrutacyjną (w wysokości 85 zł na indywidualne konto kandydata);
 4. W terminie złożyła komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym UP w formie tradycyjnej oraz elektronicznej jako załączniki w systemie e-rekrutacji w formacie PDF.

Kandydat ponosi konsekwencje prawne wprowadzenia niewłaściwych lub nieprawdziwych danych podczas e-rekrutacji.

Na podstawie wyników konkursów Komisja Rekrutacyjna każdej z dyscyplin w ramach których odbywa się nabór do szkoły doktorskiej tworzy listę osób przyjętych na studia w szkole doktorskiej.

Osoby, które nie zostaną przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc w danej dyscyplinie w szkole doktorskiej, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci przystępujący do konkursu zobowiązani są do dostarczenia w terminie następujących dokumentów:

 1. Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej (ankietę osobową) wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
 2. Dokument uprawniający do przyjęcia do szkoły doktorskiej w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika UP,
 3. Aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu,
 5. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia poniżej),
 6. Dokumenty stanowiące potwierdzenie osiągnięć naukowych (według poniższych kryteriów, np. zaświadczenie o udziale w konferencjach, kopia pierwszej strony artykułu lub recenzji wraz z kopią strony tytułowej czasopisma lub pracy zbiorowej i spisu treści; w przypadku książki -kopia strony tytułowej oraz strony zawierającej informacje o recenzentach).
 7. Oświadczenie kandydata/tki o niestudiowaniu w innej szkole doktorskiej oraz oświadczenie kandydata/tki stwierdzające o tym, że jest lub nie jest uczestnikiem studiów doktoranckich (generowane w systemie e-rekrutacji na wydruku podania-formularza kandydata na studia).

 

Sugerujemy dostarczanie dokumentów za pomocą poczty tradycyjnej (lub przez usługi kurierskie)

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku - PUNKT REKRUTACYJNY
ul. K. Arciszewskiego 22a,  76-200 Słupsk, Polska

Pamiętaj, że liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE: 

 

Odbędą się w dniu 18 września 2024 r. (środa) oraz w dniu 19 września 2024 r. (czwartek) w ..... (nr ...) przy ul. ....... w Słupsku

 • z historii, literaturoznawstwa oraz językoznawstwa: w godz. ......,
 • z nauk prawnych oraz nauk o bezpieczeństwie: w godz. .........,
 • z nauk biologicznych oraz nauk medycznych: w godz. ...........

 

Kandydaci będą proszeni na rozmowę co pół godziny, według imiennego grafiku (kolejność alfabetyczna).

Jeżeli Kandydaci mają opublikowany dorobek naukowy lub popularnonaukowy – można go zabrać na rozmowę w celu zaprezentowania.

 

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 1. Podstawą wpisania na listę doktorantów jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów i zajęcie miejsca w rankingu, mieszczącego się w ramach przewidzianego limitu miejsc w szkole doktorskiej.
 2. Szczegółowe kryteria rekrutacyjne w ramach konkursu do szkoły doktorskiej:

KRYTERIA:

 • Ocena na dyplomie: bardzo dobry - 3 pkt., dobry plus - 2 pkt., dobry - 1 pkt.
 • Ukończone studia w zakresie dyscyplin, dla których odbywa się rekrutacja - 6 pkt.
 • Rozmowa - prezentacja indywidualnego pomysłu badawczego, ocena poziomu motywacji i kompetencji - 0-40 pkt.
  • prezentacja konspektu z naukowym uzasadnieniem projektu badawczego -zarys zagadnienia, a w szczególności: stan wiedzy, uzasadnienie wyboru problematyki badawczej, co będzie przedmiotem badania, cel badania, opis materiału badawczego i proponowanej metodyki, która będzie służyła do uzyskania wyników, informację o spodziewanych wynikach (możliwe jest dołączenie posiadanych wyników wstępnych jako informacje dodatkowe) (0-15)
  • nowatorski charakter projektu oraz wpływ jego realizacji na rozwój dyscypliny (0-10)
  • poziom kompetencji naukowych (0-10)
  • poziom motywacji (0-5)
 • Publikacja recenzowanej monografii naukowej*:
  • z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska - 20 pkt.,
  • z zakresu innych dyscyplin - 7 pkt.
 • Publikacja książki popularnonaukowej*:
  • z  zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska - 7 pkt.,
  • z zakresu innych dyscyplin - 2 pkt.
 • Publikacja artykułu w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym z listy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego*:
  • z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska -   7 pkt.,
  • z zakresu innych dyscyplin – 2 pkt.
 • Publikacja artykułu recenzowanego w czasopiśmie naukowym nieujętym na liście czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego*:
  • z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska (w zależności od punktacji wydawnictwa)  - 2 pkt.,
  • z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja artykułu w naukowej pracy zbiorowej recenzowanej*:
  • z zakresu dyscypliny, w których powstanie praca doktorska – 5 pkt,
  • z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja recenzji lub sprawozdania w czasopiśmie naukowym ujętym na liście ministerialnej*:
  • z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska – 3 pkt.,
  • z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Publikacja recenzji bądź sprawozdania w recenzowanym czasopiśmie naukowym nieujętym na liście ministerialnej* – 1 pkt.
 • Udział czynny w konferencji naukowej krajowej*:
  • z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska – 3 pkt.,
  • z zakresu innych dyscyplin – 1 pkt.
 • Udział czynny w konferencji naukowej międzynarodowej*:
  • z zakresu dyscyplin, w których powstanie praca doktorska – 5 pkt.
  • z zakresu innych dyscyplin – 2 pkt.
 • Uzyskanie naukowego grantu badawczego w dyscyplinie, z której powstanie doktorat przyznawanego w drodze konkursu (np. NCN, NPRH, FNP) – 10 pkt.
 • Złożenie wniosku grantowego w dyscyplinie, z której powstanie doktorat przyznawanego w drodze konkursu (np. NCN, NPRH, FNP) - 2 pkt.
 • Redakcja monografii naukowej w wydawnictwie umieszczonym na liście ministerialnej - 5 pkt.
*Przedstawione kryteria oceny dorobku naukowego dotyczą zakresu 4 ostatnich lat przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej!

 

Z wynikami postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia zapoznaje się po zalogowaniu na swoje wirtualne konto rekrutacyjne.

Wyniki konkursu będą też dostępne na tablicy ogłoszeń przy Punkcie Rekrutacyjnym UP, zgodnie z zasadą jawności konkursu do szkoły doktorskiej - art. 200 ust. 6 Ustawy.

 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA STUDIA KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW

Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 oraz 324 Ustawy.

Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w szkole doktorskiej pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom: został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie umowy międzynarodowej lub  został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kandydaci – cudzoziemcy na studia zobowiązani są dostarczyć dokumenty określone wyżej oraz dodatkowo:

 1. Kopię paszportu zagranicznego;
 2. Poświadczenie dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz 938 i 939));
 3. Tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat);
 4. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji;

Decyzje w sprawie przyjęć cudzoziemców na studia w szkole doktorskiej podejmuje Rektor.

Kandydat niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

Opłata rekrutacyjna

 1. Opłata rekrutacyjna na studia w szkole doktorskiej wynosi 85 zł.
 2. Kwotę, o której mowa w ust. 1 należy wpłacać na indywidualne konto bankowe kandydata, którego numer zostanie wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji do szkoły, w terminie nie później niż w dniu zakończenia etapu składania dokumentów.
 3. Po wpływie opłaty na konto bankowe UP, na osobistym koncie kandydata w e-rekrutacji pojawia się potwierdzenie zaksięgowania.
 4. Wpłaty dokonane po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym (liczy się data zaksięgowania na koncie osobistym kandydata).
 5. Kandydaci, wnoszący opłatę rekrutacyjną poza granicami Polski, mogą dokonać wpłaty na główny rachunek bankowy UP.
 6. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby posiadające ważna imienną "Kartę Dużej Rodziny", którą należy okazać w Punkcie Rekrutacyjnym.
 7. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach: nieuruchomienia  kształcenia; wniesienia opłaty w kwocie przekraczającej należność wynikającą z liczby dokonanych rejestracji - wówczas zwrotowi podlega kwota nadpłaty; rezygnacji z dalszej rekrutacji; uzasadnionej nieobecności w czasie rozmowy konkursowej.
 8. W pozostałych przypadkach oraz po zakończeniu rekrutacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 9. Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Rektora, za pośrednictwem Punktu Rekrutacyjnego, w terminie nie później niż do końca semestru zimowego (wzór wniosku poniżej).
 10. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wpłaty, o ile nie złożył już wcześniej takiego potwierdzenia wraz z dokumentami w Punkcie Rekrutacyjnym.

 

 

Więcej o szkole doktorskiej znajdziesz na portalu STUDIA.GOV

oraz na stronie Uniwersytetu Pomorskiego:

SZKOŁA DOKTORSKA

 

INFORMACJE DOT. ROZPOCZĘCIA ROKU AKADEMICKIEGO: https://rekrutacja.upsl.edu.pl/rekrutacja/informacje-dodatkowe/rozpoczecie-roku-akademickiego

PLAN ZAJĘĆ: https://www.upsl.edu.pl/doktoraty-habilitacje2/szkola-doktorska/plan-zajec

 

 

Akty prawne

Uchwała nr R.000.16.24 ws. warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UP w roku akademickim 2024/2025

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej