Obronność państwa, ścieżka: Obrona terytorialna

 

Studia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i systemu e-learningowego z myślą o osobach pracujących. System blended-learning łączy w sobie elementy kształcenia tradycyjnego z e-learningowym. Liczba zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela jest ograniczona do minimum.

 • Część zajęć z programu kształcenia realizowanych jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej (poniedziałek - piątek).
 • Pozostałe zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym (weekendy)

 

W ramach kierunku Obronność państwa po 3 semestrze studiów jest jedna ścieżka do wyboru:

 1. System bezpieczeństwa militarnego państwa
 2. Pozamilitarne ogniwa obronności państwa
 3. Logistyka bezpieczeństwa i obronności
 4. Obrona cyberprzestrzeni
 5. Obrona terytorialna

Zakłada się, że absolwent kierunku studiów „obronność państwa” posiadał będzie szeroką wiedzę z zakresu nauk o obronności, umiejętności niezbędne do krytycznej analizy problemów i zagadnień merytorycznych związanych z pracą w militarnych i pozamilitarnych ogniwach systemu obronnego państwa oraz kompetencje społeczne pozwalające mu na dalszy rozwój zawodowy i efektywne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów w swojej pracy zawodowej.

Z uwagi na fakt, iż studia dedykowane są głównie dla żołnierzy i pracowników wojska, a więc osób, które zdobyły podstawy wykształcenia i posiadają doświadczenie zawodowe pozwalające na pracę w tych instytucjach, kształcenie będzie miało charakter ogólnoakademicki, pozwalający na rozwój kompetencji ogólnych, poszerzenia wiedzy i umiejętności naukowych, pozwalających absolwentom na krytyczne i zgodne z regułami nauki spojrzenie na szereg zagadnień merytorycznych związanych ściśle z obronnością państwa, głównie z perspektywy nauk o obronności.

 

Zatem absolwentów kierunku studiów pierwszego stopnia „obronność państwa” charakteryzować będzie”:

 1. Znajomość teoretycznych podstaw bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności zagadnień związanych z obronnością państwa w powiązaniu z innymi naukami społecznymi związanymi merytorycznie z bezpieczeństwem w jego wymiarze personalnym i strukturalnym, narodowym i międzynarodowym, a także innymi dyscyplinami nauki nie wchodzącymi w zakres nauk społecznych zajmującymi problematyką bezpieczeństwa.
 2. Znajomość prawnych uwarunkowań i procedur wszelkich działań podejmowanych w zakresie obronności państwa przez administrację publiczną, instytucje bezpieczeństwa oraz instytucje pozarządowe, w tym szczegółowa znajomość przepisów i procedur związanych ze specjalnością, w jakiej ukończył kształcenie.
 3. Znajomość zasad funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i instytucji partycypujących w realizacji zadań związanych z obronnością państwa.
 4. Umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do realizacji zadań związanych z obronnością państwa wykonywanych w instytucjach, w jakich może być zatrudniony po ukończeniu studiów.
 5. Umiejętność analizy i oceny wszelkich zjawisk noszących znamiona wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego, w tym ich naukowa interpretacja.
 6. Umiejętność przygotowania w języku polskim, z zachowaniem reguł naukowych, prac pisemnych i wystąpień ustnych obejmujących problematykę szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności państwa, a w tym prac dyplomowych.
 7. Umiejętność pracy w zespołach zadaniowych rozwiązujących problemy dotyczące bezpieczeństwa i obronności państwa w wymiarze personalnym i strukturalnym, narodowym i międzynarodowym, wewnętrznym i zewnętrznym.
 8. Umiejętność pracy samokształceniowej z wykorzystaniem kształcenia zdalnego, sprzyjająca rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji w zakresie edukacji ustawicznej.
 9. Kompetencje w zakresie samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, pracy zespołowej, myślenia przedsiębiorczego i innowacyjnego, partycypowania w opracowaniu programów społecznych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, określania priorytetów w sytuacjach zagrożenia, a ponadto postawy prospołeczne: asertywności i empatii oraz rozumienie istoty zagrożeń i ich skutków dla człowieka i środowiska.

Ponadto absolwentów charakteryzują wiedza i umiejętności szczegółowe wynikające z wyboru merytorycznego zakresu – ścieżki kształcenia  „obrona terytorialna”:

 • znajomość: teoretycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem obrony terytorialnej, zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i ludności cywilnej nie tylko w wymiarze militarnym, ale i pozamilitarnym; znajomość procedur i systemu wsparcia ochrony militarnej przez wojska obrony terytorialnej; znajomość zagadnień związanych z powszechną samoobroną ludności i ich wykorzystania w działaniach wspierających obronę terytorialną;
 • umiejętności: analizy, oceny i prognozowania zjawisk i procesów stanowiących wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa militarnego państwa; pracy w zespołach specjalistów funkcjonujących w strukturach wojsk obrony terytorialnej; wykonywania prac pisemnych i dokumentów administracyjnych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności, głównie w zakresie funkcjonowania wojsk obrony terytorialnej.

Absolwenci będą mieli również możliwości uzyskania dodatkowych kompetencji, głównie w zakresie posługiwania się geograficznymi systemami informacji przestrzennej oraz wykorzystania bezpilotowych statków powietrznych.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej