Prewencja kryminalna, ścieżka: Penitencjarystyka

 

W ramach kierunku PREWENCJA KRYMINALNA są do wyboru 2 ścieżki kształcenia:

  • Penitencjarystyka
  • Kuratela sądowa

Studenci studiów II stopnia kształcą się w systemie hybrydowym (mieszanym lub półzdalnym): jest to połączenie zajęć online wraz z uczestnictwem w zajęciach na terenie uczelni. W praktyce będzie to wyglądało tak, że część zajęć (np. wykłady, konwersatoria) prowadzona będzie zdalnie, a część - stacjonarnie (np. laboratoria, ćwiczenia). Wszystkie zajęcia online realizowane są w czasie rzeczywistym (synchronicznie, w kontakcie z nauczycielem akademickim) z możliwością dyskusji oraz zadawania pytań osobie prowadzącej. Zajęcia prowadzone za pośrednictwem Google Meet (nie ma konieczności instalowania żadnych programów na własnym komputerze).

Sylwetka absolwenta

Program studiów drugiego stopnia na kierunku prewencja kryminalna jest zaprojektowany z myślą o kształceniu kandydatów na stanowiskach specjalistycznychw administracji publicznej różnego szczebla: od pracy w administracji samorządowej, państwowej, jak również w organizacjach pozarządowych, w instytucjach nadzorowanych przez resorty spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. Wiedza ekspercka, którą student uzyska w trakcie studiów pozwoli nie tylko na zrozumienie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, ale także ułatwi funkcjonowanie w niej.

Kluczowym elementem programu jest interdyscyplinarność polegająca na wykorzystaniu podczas jednych zajęć aparatu badawczego różnych dyscyplin naukowych. Celem tego tupu działań jest wdrażanie studentów do wieloaspektowej analizy badanych problemów. Ten element programu powtarza się wielokrotnie w różnych konfiguracjach łączonych dyscyplin. Istotną część składową programu stanowią zajęcia z następujących nauk, tj.: nauk o bezpieczeństwie, nauk socjologicznych, nauk prawnych i psychologii. Łączenie wiedzy i umiejętności wymienionych dyscyplin jest głównym zadaniem programu.

Absolwent studiów II stopnia kierunku prewencja kryminalna posiada pogłębioną wiedzę interdyscyplinarną, umiejętności i kompetencje w dziedzinie nauk społecznych, z zakresu bezpieczeństwa, socjologii, pedagogiki, psychologiii prawa w celu wykorzystania w pracy zawodowej, pełnienia aktywnej roliw społeczeństwie, efektywnego komunikowania się, negocjowania i przekonywania do swoich racji oraz w rozwoju osobowym i kształceniu przez całe życie. Potrafi zastosować nabytą wiedzę do przeprowadzenia badań i analiz w zakresie zapobiegania przestępstwom z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Posiada umiejętności pracy zespołowej, a także skutecznego komunikowania się z otoczeniem.

Absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku prewencja kryminalna charakteryzuje:

W zakresie wiedzy:

Pogłębiona znajomość teoretycznych, interdyscyplinarnych podstaw prewencji kryminalnej wpisujących się merytorycznie w zagadnienia związane przede wszystkim z naukami o bezpieczeństwie, naukami socjologicznymi, prawa, pedagogiki i psychologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych; zagrożeń społecznych związanych z niezaspokojeniem istotnych potrzeb jednostek oraz grup społecznych; podstaw interpretowania zjawisk społecznych oraz sytuacji wychowawczych i patologicznych; postępowania sądowo-kryminalnego; specyfiki pracy służb mundurowych; metodyki pracy resocjalizacyjnej oraz pracy kuratora sądowego, w tym metod i technik pracy z osadzonymi, uzależnionymi, ofiarami i sprawcami przestępstw i ich rodzinami oraz przeciwdziałania demoralizacji i zachowaniom przestępczym, a także działań wychowawczych, diagnostycznych, profilaktycznych i kontrolnych.

W zakresie umiejętności:

Pogłębiona umiejętność krytycznej analizy, interpretacji i oceny faktów i ekspertyz, dotyczących zmian zachodzących w stosunkach społecznych; analizowania mechanizmów zjawisk kryminogennych; diagnozowania patologii społecznych oraz rozpoznawania potrzeb środowisk patologicznych i zagrożonych; wykorzystywania i stosowania w praktyce zasad i reguł obowiązujących w zapobieganiu przestępczości; posługiwania się technikami komunikacji, negocjacji i mediacji; prowadzenia analizy problemów wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych; oceniania wpływu zagrożeń przestępczości na bezpieczeństwo relacji społecznych; zaprezentowania własnego stanowiska, stosując argumentację opartą na wiarygodnych źródłach informacji; posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią; współdziałania w zespołach ludzkich przy realizacji różnorodnych zadań w obrębie instytucji publicznych, ochronnych i prewencyjnych.

W zakresie kompetencji społecznych:

Sprawność w zakresie permanentnego samokształcenia, a także organizowania procesu uczenia się od innych z wykorzystaniem różnych źródeł i narzędzi; współpracy w zespołach tworzonych na potrzeby rozwiązywania problemów związanych z różnymi aspektami prewencji kryminalnej; uczestniczenia w przygotowaniu różnych projektów badawczych w obszarze bezpieczeństwa społecznego, w tym o charakterze wychowawczym, diagnostycznym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny; formułowania własnej opinii na temat procesów i wydarzeń bezpieczeństwa; prowadzenia negocjacji.

Kształcenie na kierunku prewencja kryminalna umożliwia pozyskanie odpowiedniego, pogłębionego zasobu wiedzy ogólnej, fachowej i specjalistycznej, różnorodnych umiejętności i niezbędnych kompetencji społecznych. Studia przygotowują do podjęcia działań obejmujących profilaktykę i prewencję kryminalną oraz resocjalizację, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak w instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym, do diagnozowania sytuacji osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych społecznie oraz podejmujących zachowania przestępcze. 

Studia na kierunku prewencja kryminalna II stopnia umożliwiają wybór dwóch ścieżek kształcenia: kuratela sądowa i penitencjarystyka.

Absolwenci kierunku, w zależności od wybranego zakresu uczenia się, będą przygotowani do pracy:

- w zakresie kurateli sądowej  - w organach wymiaru sprawiedliwości, w instytucjach administracji rządowej oraz instytucjach pozarządowych, udzielających pomocy skazanym po zwolnieniu z odbywania kary, w Centrach Interwencji Kryzysowej, Centrach Pomocy Rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, kurateli sądowej, w służbie więziennej, placówkach prewencyjnych, jak również w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- w zakresie penitencjarystyki  - w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, jak również w służbach mundurowych (policja, straż miejska, służba celna i graniczna), w szczególności w służbie więziennej (zakłady karne, areszty śledcze), placówkach prewencyjnych, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Studia drugiego stopnia na kierunku prewencja kryminalna wymagają od studentów aktywnego uczestnictwa w zajęciach i badaniach naukowych, a także indywidualnej samodzielnej i zespołowej pracy intelektualnej w wolnym czasie od zajęć dydaktycznych.

Program studiów stawia sobie za cel kształtowanie i ugruntowanie kluczowych kompetencji akademickich, takich jak: komunikatywność (w słowie i w piśmie), samodzielność, wychodzenie z inicjatywą, umiejętność zarządzania własnym czasem, kreatywność. Nabywanie tych kompetencji jest połączone z przyswajaniem wiedzy, wyrobienie i utrwalenie wśród studentów nawyku aktualizowania wiedzy na temat problematyki prewencji kryminalnej.

Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej