Pielęgniarstwo

"Chwałą medycyny jest jej nieustanny postęp, Zawsze bowiem jest się czego uczyć".
William J. Mayo

STUDIUJ PIELĘGNIARSTWO!

Stale rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy na pielęgniarki i pielęgniarzy. Pielęgniarstwo to zawód trudny, ale i jeden z najpiękniejszych. To praca zorientowana na pacjenta, który wymaga indywidualnej opieki i wsparcia. Ten zawód wymagająca odwagi, empatii, pogody ducha i zrozumienia cierpiącego człowieka. 

Studiuj Pielęgniarstwo w Akademii Pomorskiej w Słupsku!

  • Zapewniamy pracownie doskonale wyposażone w ramach projektu utworzenia Centrum Symulacji Medycznej oraz platformy teleinformatycznej;
  • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną; 
  • Posiadamy doskonałą bazę kliniczną stacjonarną oraz ambulatoryjną;
  • Dla naszych Studentów nieustannie rozwijamy się i udoskonalamy proces kształcenia oraz bazę dydaktyczną;

DLACZEGO WARTO JEST WYBRAĆ AKURAT NASZĄ UCZELNIĘ?

Zobacz jak wyglądają zajęcia w naszym Centrum Symulacji Medycznej utworzonym w ramach Projektu „Poprawa jakości kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obejrzyj nas na YouTube!!

GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE:

  • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w: szpitalach, przychodniach, ośrodkach medycyny pracy, placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki), ośrodkach służby wojskowej i więziennej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, domach opieki społecznej, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach ratownictwa medycznego, sanatoriach, zakładach pracy chronionej, medycynie przemysłowej
  • w administracji państwowej i samorządowej.

O KIERUNKU:

Studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Zdrowiu w Katedrze Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, trwają 2 lata (4 semestry). Adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata. Student uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa. Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów.
Program kształcenia dla studiów II stopnia ma profil praktyczny, co pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu świadczenia usług medycznych, profesjonalnego realizowania świadczeń zdrowotnych w oparciu o najwyższe standardy oraz stwarza możliwości dalszego rozwoju naukowego. Zaproponowany przez Instytut Nauk o Zdrowiu program kształcenia jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowania na rynku pracy oraz sytuacji demograficznej w Polsce.

Absolwent posiada umiejętność posługiwania się zaawansowana wiedzą z zakresu nauk medycznych oraz świadczenia zindywidualizowanej zaawansowanej opieki zdrowotnej. Zdobywa zdolność organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej, jak również umiejętność współpracy z członkami zespołu, w zakresie doskonalenia jakości opieki. Nabywa kompetencje związane z przekazywaniem wiedzy prozdrowotnej podopiecznym. Absolwent studiów przygotowany jest do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich. Absolwent nabywa uprawnień do nowych kompetencji, takich jak ordynowanie leków, wypisywanie recept.

CO DALEJ PO STUDIACH?

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia nabędziesz wiedzę i umiejętności, m.in.:

  • z zakresu zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej, nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w ochronie zdrowia z zastosowaniem technologii telemedycyny 
  • zarządzania personelem medycznym, 
  • prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie, 
  • prowadzenia dydaktyki medycznej.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na 1 rok studiów przedstawiają:

1) aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo
2)
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo.

Orzeczenia należy przedstawić w sekretariacie katedry Pielęgniarstwa i Ratownictwa medycznego w terminie do – 30 września 2024 roku.

Na kierunkach medycznych zajęcia praktyczne i praktyki odbywają się w placówkach ochrony zdrowia, w związku z czym studenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w nich procedur i regulaminów wewnętrznych, m.in. dotyczących szczepień oraz stosowania odzieży ochronnej. Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.

W przypadku kandydatów cudzoziemców wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłym w mowie oraz piśmie (certyfikat min. B2/polskie świadectwo dojrzałości).

 

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków prowadzonych w Instytucie Nauk o Zdrowiu mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej