Pedagogika, ścieżka: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną

"Bądź obecny. Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem".
Małgorzata Stolarska
 • Studia nauczycielskie

 

W ramach kierunku PEDAGOGIKA są do wyboru 3 ścieżki kształcenia:

 • Psychopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą społeczną
 • Pedagogika penitencjarna z profilaktyką społeczną

Czego nauczysz się na studiach?

 • Poznasz miejsce i znaczenie pedagogiki w systemie nauk oraz ich relacje,
 • będziesz dysponować podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, psychologiczną, filozoficzno-historyczną i socjologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i opieki oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego,
 • będziesz posiadał pogłębioną wiedzę w zakresie dokonań w dziedzinie pracy opiekuńczo-wychowawczej,
 • zrozumiesz znaczenie opieki w rozwoju człowieka, w przebiegu jego życia i uwarunkowań wynikających z różnych sytuacji życiowych,
 • poznasz metody i techniki wspierania zaradności indywidualnej jednostek, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 • będziesz potrafił dokonać diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka),
 • będziesz potrafił wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej  i pomocy społecznej dla diagnozowania i podejmowania działalności wspomagającej rozwój dziecka oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, a także osobami starszymi, współpracy i wsparcia pedagogicznego rodziców (opiekunów), współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę oraz instytucjami opieki i wychowania w środowisku, projektowania, realizowania szkolnej oraz środowiskowej działalności profilaktycznej i wychowawczej;
 • nauczysz się planować działania profilaktyczne, interwencyjne, kompensacyjne i pomocowe oraz projektować działania opiekuńcze i wychowawcze w oparciu o zasady i metody wychowania opiekuńczego w różnych środowiskach wychowawczych.  

Uzyskasz kwalifikacje zawodowe do pracy w charakterze wychowawcy-pedagoga w:

 • rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej ( rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki  opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, rodzinnego, specjalistyczno-terapeutycznego) na stanowisku  opiekuna – wychowawcy;
 • organizacjach pozarządowych i związkach wyznaniowych na stanowisku opiekuna - wychowawcy i pedagoga;
 • placówkach wsparcia dziennego ( typu opiekuńczego, specjalistycznego i pracy podwórkowej ) na stanowisku wychowawcy;
 • wybranych instytucjach pomocy społecznej na stanowisku pedagoga, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, opiekuna osoby starszej i niepełnosprawnej);
 • hospicjach.

 

* Uwaga! Zdobycie pełnych kwalifikacji nauczycielskich (do pracy w placówkach oświatowych) wymaga kontynuacji ścieżki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach drugiego stopnia!

 

Informujemy, że na podstawie Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) – art. 21 studenci kierunków nauczycielskich mają obowiązek na żądanie przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności w związku z przeprowadzaniem wszelkich czynności wobec małoletnich.  

 

Niedopełnienie wymagań może stanowić przeszkodę w osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się.
Powrót do listy kierunków

Akcje

Uniwersytet Pomorski Punkt rekrutacyjny

Adres

ul. Bohaterów Westerplatte 64,
76-200 Słupsk,
I piętro s.202
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Czytaj więcej